کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
کرونا (کووید 19) و نقض حقوق شهروندی در افغانستان

دوره 16، شماره 46، اسفند 1401، صفحه 305-337

10.22034/fvh.2022.11285.1399

سید ابوالحسن باقری؛ محمد خلیل صالحی


مطالعه تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران

دوره 15، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 125-146

10.22034/fvh.2021.10726.1356

محمد رضوانی راد؛ ابوالفضل رنجبری؛ ناصر رهبر فرش پیرا


نسبت قاعده فقهی « حرمت تنفیر از دین » با حکم حکومتی در تحدید مجازات های بدنی حدی

دوره 15، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 165-187

10.22034/fvh.2022.6676

فضل الله رنجبر؛ کاظم قاضی زاده؛ محمد کاظم رحمان ستایش