بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهّد به ازدواج

دوره 7، شماره 28، اسفند 1392، صفحه 5-25

سید محمد مهدی قبولی درافشان


تحلیل حقوقی جرم مزاحمت نسبت به بانوان در ایران

دوره 8، شماره 29، شهریور 1393، صفحه 5-24

رضا دانشور ثانی؛ اکرم انوری کاظم آباد


ارث زوجه از ترکه زوج در فرض تنها وارث بودن

دوره 8، شماره 30، اسفند 1392، صفحه 5-22

سیداحمد حسینی حنیف


تحلیل مبانی فقهی، حقوقی زورگیری

دوره 9، شماره 31، شهریور 1394، صفحه 5-30

محمد باقر گرایلی؛ محمد مهدی حکاک‌زاده یزدی


بررسی قبض و بسط کیفرهای حدی

دوره 9، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 5-26

رضا دانشور ثانی؛ قدرت الله رمضانی


سنجه‌های تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه سیاسی اسلام

دوره 10، شماره 33، شهریور 1395، صفحه 5-26

محسن ملک افضلی اردکانی


«کاشفیت» یا «ناقلیت» اجازة معامله فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

دوره 10، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 5-27

محمد طه خراطها؛ سید مصطفی سعادت مصطفوی


بررسی فقهی و حقوقی مرز «کودک‌آزاری» و «تنبیه کودک از سوی والدین»

دوره 11، شماره 35، شهریور 1396، صفحه 5-28

10.22034/fvh.2017.1606

عارف خلیلی پاجی؛ سید علیرضا میرکمالی؛ علی باقری


چیستی حقوق بشر

دوره 12، شماره 38، اسفند 1397، صفحه 5-28

10.22034/fvh.2019.2391

محمد سالم محسنی؛ محمد حسین طالبی


تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص در فقه‌اسلامی

دوره 12، شماره 37، شهریور 1397، صفحه 5-24

10.22034/fvh.2018.2582

نجاد علی الماسی؛ محمد صادقی


قرارداد سلف موازی در ترازوی نقد فقهی وحقوقی

دوره 15، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 5-25

10.22034/fvh.2021.11477.1416

حسین ندامان؛ محسن ملک افضلی اردکانی


اهانت به مقدسات ادیان الهی در فقه امامیه و رابطه آن با آزادی بیان

دوره 7، شماره 28، اسفند 1392، صفحه 27-47

محمد باقر گرایلی؛ فرزانه کرمی؛ بهاره کرمی


بررسی عوامل، زمینه‌ها و انواع جرایم ناموسی (با مطالعه موردی در افغانستان)

دوره 9، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 27-48

سید علی موسوی؛ سید عبدالبصیر حسینی


حکم کاهش و حذف جنین در باروری‌های چندقلویی از منظر فقه و پزشکی

دوره 10، شماره 33، شهریور 1395، صفحه 27-46

فتح الله قربانی؛ ابراهیم ابراهیمی


واکاوی قلمرو قاعده «اکل مال به باطل»

دوره 10، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 27-55

حمید سلیمانی؛ عباسعلی سلطانی؛ مریم صفایی


پدیدارشناسی «وقف در گردش» بر اساس فقه استدلالی امامیه

دوره 15، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 27-49

10.22034/fvh.2021.10021.1308

حامد رحمانی؛ صالح نوری؛ سیده زهرا پور میر اسماعیل


«تلقیح مصنوعی» از منظر فقه وحقوق

دوره 11، شماره 35، شهریور 1396، صفحه 29-44

10.22034/fvh.2017.1607

ساجده العبدالخانی؛ سید علی موسوی