دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

بازپژوهی در شرایط روانی مرتکب بزه افترا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

10.22034/fvh.2022.13075.1559

مجتبی ملک افضلی اردکانی؛ بهاره کرمی