داوران

نام نام خانوادگی تحصیلات رتبه علمی کشور شهر سمت / سازمان رشته تخصصی 1
سیف اله احدی دکتری استادیار ایران تبریز عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فقه و حقوق اسلامی
حسنعلی اخلاقی دکتری استادیار ایران مشهد هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه فقه و اصول
محمـد اسـدی دانشجوی دکتری مربی ایران قم دانشگاه قم فقه و حقوق اسلامی
طیبه بلوردی دکتری استادیار ایران سیرجان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سیرجان فقه و مبانی حقوق اسلامی
حسین بهرامی دکتری استادیار ایران گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان حقوق خصوصی
عارف  حمداللهی سطح چهار استادیار ایران مشهد جامعه المصطفی العالمیه  فقه و حقوق
نرگس رائیجی پارسایی دانشجوی دکتری مربی ایران یزد دانشگاه میبد فقه و حقوق جزا
سید محمد جواد ساداتی دکتری استادیار ایران مشهد هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد حقوق کیفری اسلام
حمید سلیمانی دکتری استادیار ایران برازجان دکترای فقه و حقوق دانشگاه فردوسی مشهد فقه و حقوق خصوصی و جزائی
محمد  صادقی دانشجوی دکتری مربی ایران تهران دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه مفید حقوق خصوصی
امیرعباس عسکری دانشجوی دکتری مربی ایران تهران دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه الزهرا(س) حقوق خصوصی و اسلامی
مححدعلی فکوری دکتری استادیار افغانستان   جامعه المصطفی العالمیه  فقه و مبانی حقوق اسلامی
علی کریمی خوشحال دکتری   ایران قم پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام فقه و مبانی حقوق اسلامی
محمد باقر  گرایلی دکتری - سطح چهار استادیار ایران مشهد هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه حقوق جزا و جرم شناسی
مهدی محمدی نسب دکتری استادیار ایران مشهد دانش آموخته جامعه المصطفی العالمیه فقه و حقوق کیفری
محدثه معینی فر دکتری استادیار ایران قزوین هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فقه و حقوق خانواده
مرتضی  نوروزی دکتری - سطح چهار استادیار ایران مشهد هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه فقه و مبانی حقوق اسلامی
سید علی  واعظ زاده دکتری استادیار ایران مشهد مدیر گروه آینده پژوهی جامعه المصطفی العالمیه فقه و مبانی حقوق اسلامی
مریم  وفادار دکتری استادیار ایران مشهد هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه فقه و اصول
نسرین  هژبری دکتری استادیار ایران مشهد جامعه المصطفی العالمیه  فقه و اصول