نویسنده = ������������ ��������������
بررسی «اِعراض» با تأکید بر «نثار أعراس» در فقه امامیه

دوره 12، شماره 37، شهریور 1397، صفحه 91-110

10.22034/fvh.2018.2586

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ اسماعیل خدمتی


تأملی فقهی بر مادۀ 851 قانون مدنی (شرط زنده متولد شدن حمل برای تملک در وصیت)

دوره 11، شماره 35، شهریور 1396، صفحه 47-62

10.22034/fvh.2017.1608

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ اسماعیل خدمتی