اهداف و چشم انداز

این نشریه در زمینه فقه اسلامی منتشر شده و در صدد است با ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی، نسبت به تحلیل، نقد و بررسی اندیشه های مطرح در حوزه فقه اسلامی و طرح موضوعات و مسائل نو فقهی و حقوقی چاره اندیشی نموده و به چالش های فکری فرا روی انسان امروز خصوصا در جهان اسلام پاسخگو باشد