مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق (FVH) - اهداف و چشم انداز