اعضای هیات تحریریه

سردبیر

کریم عبداللهی نژاد

فقه و اصول استاد فقه دانشگاه فردوسی مشهد

abdolahi-kum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

کریم عبداللهی نژاد

فقه و اصول استاد فقه دانشگاه فردوسی مشهد

abdolahi-kum.ac.ir

محمد فاکر میبدی

فقه و اصول استاد جامعه المصطفی العالمیه

prof.miu.ac.ir/fa/Profile.html?UserID=2712&
m_fakermiu.ac.ir
0000-0003-2217-5330

محسن ملک افضلی اردکانی

فقه و مبانی حقوق استاد جامعه المصطفی العالمیه

mohsenmalekafzaliyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

حسین حاتمی

حقوق مدنی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه استانبول

dergipark.org.tr/tr/pub/@huseyinhatemi
hhatemiticaret.edu.tr
0000-0001-7098-8294

اعضای هیات تحریریه

یعقوبعلی برجی

فقه و معارف اسلامی دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

dikborjigmail.com

محمد علی خورسندیان

فقه وحقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شیراز

khorsandshirazu.ac.ir

عباسعلی سلطانی

فقه و مبانی حقوق دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

soltanium.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

علی رحمانی فرد

فقه و معارف اسلامی دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

a.rahmanimiu.ac.ir

محمد امامی

فقه و مبانی حقوق دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

dr.imamirazavi.ac.ir

حسنعلی اخلاقی امیری

فقه و مبانی حقوق هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

hasanali.akhlaghigmail.com

رضا دانشور ثانی

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

daneshvar.sanigmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

معین دقیق

فقه و اصول فقه هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

moindaqiqgmail.com

خالد غفوری

فقه و اصول فقه هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

m_qafory2005yahoo.com