اعضای هیات تحریریه

سردبیر

کریم عبداللهی نژاد

فقه و اصول استاد فقه دانشگاه فردوسی مشهد

abdolahi-kum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسین صابری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی

saberium.ac.ir

سید محمد مهدی قبولی درافشانی

حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد

ghabolium.ac.ir

یعقوبعلی برجی

فقه و معارف اسلامی دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

y.borjimiu.ac.ir

علی رحمانی فرد

فقه و معارف اسلامی دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

a.rahmanimiu.ac.ir

حسنعلی اخلاقی امیری

فقه و مبانی حقوق استادیار جامعه المصطفی العالمیه

hasanali.akhlaghigmail.com

رضا دانشور ثانی

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

daneshvar.sanigmail.com