فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله: حداکثر 3 ماه

  

1-      اعلام وصول بعد از دریافت مقاله.

2-      بررسی شکلی و صوری مقاله (در صورتی که مقاله موارد ذکر شده را رعایت نکرده باشد، برای اصلاحات لازم به نویسنده عودت داده می‏شود).

3-      در صورتی که مقاله، اشکال ساختاری نداشته باشد، برای ارزیابی به داور یا داوران صاحبنظری فرستاده می‏شود تا دربارة ارزش علمی و صلاحیت چاپ آن در نشریه اظهار نظر کنند.

4-      نتایج داوری‌ها در جلسات منظم هیئت تحریریه مطرح و دربارة مقالات هر شماره از نشریه، تصمیم نهایی اتخاذ می‏شود.

5-      نظر نهایی هیئت تحریریه از طریق وبسایت به اطلاع صاحبان مقاله می‏رسد.

6-     پرداخت هزینه پدیرش و چاپ (مبلغ 400 هزار تومان)

Caption