مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق (FVH) - فرایند پذیرش مقالات