پژوهشگران محترم؛

لطفاً پیش از ارسال مقاله، نکات مندرج در

"راهنمای نویسندگان"، "فرایند پذیرش مقاله" و "پرسش‌های متداول"

را مطالعه فرمایید. 

مقالات ارسالی باید طبق راهنمای خواسته شده تدوین شوند. در صورتی که براساس راهنمای مذکور تدوین نشده باشد، در روال داوری قرار نخواهد گرفت.

ـ برای رعایت اصول امانتداری و پیشگیری از سرقت علمی، مقالات دریافتی قبل از داوری، مشابه‌یابی می‌شوند.

ـ تعهد نویسنده براصالت مقاله، الزامی است.

شماره جاری: دوره 13، شماره 40، پاییز و زمستان 1398 

3. ملاک حد و تعزیر از منظر فقه مذاهب اسلامی

صفحه 57-72

ایوب شافعی پور؛ محمد امامی؛ حسین نورالدینی


11. مبانی پرداخت «مثل» در «قیمیات» از منظر فقه امامیه

صفحه 251-278

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ محسن تسلیخ؛ طیبه احمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول
شاپا چاپی
2811-2345