درباره نشریه

 این نشریه  از "قوانین و اصول کمیته اخلاق بین المللی نشر (کوپCOPE) " پیروی می کند؛
• دسترسی به مقالات منتشر شده : به صورت دسترسی باز open acces؛
• تبعیت از قوانین CC    :   این اثر تحت مجوز Creative Commons Attribution 4.0 بین المللی مجوز دارد؛
• نوع  داوری: دوسو ناشناس؛
• مشابهت یابی: تمامی مقالات قبل از ارزیابی در http://www.samimnoor.ir بررسی می شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج می گردد؛
• هزینه پردازش و چاپ مقالات:  10 میلیون ریال است؛
• زمان داوری:  حداکثر 3 ماه؛
• درای رتبه علمی از وزارت علوم (رتبه ب)؛
• اولین شماره: بهار 1386 با عنوان سفیر نور (فصلنامه تخصصی) از شماره 28، پاییز و زمستان 1392 (دوفصلنامه ترویجی) و از بهار و تابستان 1398 (دوفصلنامه علمی رتبه ب)؛ 
• نوبت‌ چاپ: دو فصلنامه؛
• زبان مجله: فارسی  و انگلیسی(چکیده)؛
• حوزه  تخصصی: فقه و حقوق؛
• نمایه در نمایه های علمی :  بلی؛
• همکاری با انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران.