ارزیابی رویکرد عدالت کیفری ایران در مواجهه با شروع به جرایم امنیتی محاربه و تشکیل یا اداره یا عضویت دردسته‌های غیرقانونیِ ضد امنیتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز

10.22034/fvh.2021.11434.1413

چکیده

در حقوق کیفری ایران برای مبارزه با جرایم امنیتی و سزادهی جرایم ناقص، سیاست کیفری ویژه‌ ای اتخاذ شده است و تدوین مقررات شروع به جرم در قانون، مبتنی بر این سیاست بوده است. در جرایم امنیتی، قانونگذار در ماده 122 قانون مجازات اسلامی بدون اشاره به مصداق، با تعیین معیارهای قانونی(درجه و نوع کیفرها) به جرم‌انگاری شروع به جرایم امنیتی پرداخته است و در تبصره ماده 122 جرم محال امنیتی را جرم‌انگاری کرده است. برای تحقق شروع به جرم امنیتی، ضروری است مرتکب با قصد مجرمانه وارد مرحله عملیات مقدماتی و سپس، اجرایی گردد، لیکن به علل خارجی از اراده، جرم تمام محقق نشود. در مقاله حاضر درصدد بررسی رویکرد عدالت کیفری ایران در مواجهه با شروع به جرایم امنیتی محاربه و تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته‌های غیرقانونیِ ضد امنیتی می‌باشیم. در این پژوهش تبیین ماهیت و مصادیق جرایم امنیتی و شروع آن‌ها در حقوق کیفری ایران و اسلام و تأثیر آن در میزان مسئولیت کیفری مرتکب و تحلیل مبانی، اصول و قواعد حاکم بر شروع به جرایم امنیتی در حقوق کیفری ایران و اسلام به ویژه بعد از تصویب قانون مجارات اسلامی92 مسئله‌ای اساسی است. عمده هدف کاربردی تحقیق حاضر ارائه نتایج تحقیق و راهکارهای پیش روی مسائل تحقیق به دانش‌پژوهان حقوقی و نیز، کاربرد یافته‌های تحقیق حاضر در حل و فصل دعاوی مربوط به امور حقوقی و کیفری در مراجع قضایی دادگستری است. نتیجه تحقیق اینکه جرایم امنیتی و شروع به ارتکاب آن‌ها، ناقض امنیت، مخلّ نظم عمومی و تهدید کننده موجودیت حکومت است، ازاین‌رو، رویکرد عدالت همراه با سیاست کیفری افتراقی و سخت‌گیرانه بوده و با تصریح به مقررات ویژه، اصول و قواعدی را که در مقررات شکلی و ماهوی کیفری در غالب جرایم اعمال میشود، تخصیص زده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate Iran's criminal justice approach in the face of the onset of moharebeh security crimes and the formation or management or membership of illegal anti-security gangs

نویسندگان [English]

 • behrooz youseflou 1
 • abdoreza lotfi 2
 • reza elhami 2
1 Doctoral student of jurisprudence and fundamentals of Islamic law at Tabriz University
2 Assistant Professor, Department of Islamic Jurisprudence and Law, University of Tabriz
چکیده [English]

In Iranian criminal law, a special criminal policy has been adopted to combat security crimes and punish imperfect crimes. And the regulation of the commission of a crime in law has been based on this policy. In this article with theoretical and library research method and with descriptive method And is analytical, seeks to examine Iran's criminal policy towards the beginning of security crimes according to the principles and foundations of justice We are criminal. From the point of view of the Islamic Penal Code, without
Security crimes and the beginning of committing them violate security, disrupt public order and threaten the existence of the government, hence. . From the point of view of the Islamic Penal Code, without
Security crimes and the beginning of committing them violate security, disrupt public order and threaten the existence of the government, hence. . From the point of view of the Islamic Penal Code, without
Security crimes and the beginning of committing them violate security, disrupt public order and threaten the existence of the government, hence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Commencement of Crime
 • Security
 • Criminal Justice
 • Islamic Penal Code
 • قرآن کریم

  • اردبیلی، محمد علی(1392)، حقوق جزای عمومی، چ30، تهران: نشر میزان.
  • پیمانی، ضیاء الدین(1374)، حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: انتشارات میزان.
  • توجهی، عبدالعلی(1394)، آسیب‌شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چ2، تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه.
  • جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1387)، ترمینولوژی حقوق، چ19، تهران: نشر گنج دانش.
  • جلال الدین قیاسی و دیگران(1391)، حقوق جزای عمومی، چ4، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  • حبیب زاده، محمد جعفر(1379)، محاربه در حقوق کیفری ایران، تهران: دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس.
  • خالقی، علی(1394)، آیین دادرسی کیفری، چ29، تهران: انتشارات نشر دانش.
  • سالاری، مهدی(1379)، حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه امنیت کشور، تهران: انتشارات میزان.
  • شامبیاتی، هوشنگ(1380)، حقوق کیفری اختصاصی: جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور، چ3، تهران: ژوبین.
  • شکری، رضا(1396)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی: منطبق بر قانون مجازات اسلامی 1392، چ2، تهران: نشر مهاجر.
  • شوشتری، سید محمد حسن(1376)، دیدگاه­های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران: نشر میزان.
  • صانعی، پرویز(1374)، حقوق جزای عمومی، چ6، تهران: گنج دانش.
  • عالی پور، حسن، جرایم ضد امنیت ملی، تهران: انتشارات خرسندی، 1389.
  • عباسی، مصطفی(1382)، افق­های عدالت ترمیمی در میانجی­گری کیفری، تهران: انتشارات دانشور.
  • غلامی، حسین(1385)، عدالت ترمیمی، تهران: انتشارات سمت.
  • فرهودی نیا، حسن(1381)، جرایم ناقص(بررسی تطبیقی)، تبریز: انتشارات فروزش.
  • فیض، علیرضا(1381)، مقارنه در حقوق جزای اسلام، چ6، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  • گلدوزیان، ایرج(1378)، حقوق جزای اختصاصی، چ6، تهران: انتشارات مجد.
  • محسنی، مرتضی(1375)، حقوق جزای عمومی(پدیده جنایی)، تهران: گنج دانش.
  • منصورآبادی، عباس(1394)، حقوق کیفری عمومی، تهران: نشر میزان.
  • میرمحمد صادقی، حسین(1393)، حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه اشخاص، چ3، تهران: نشر میزان.
  • ­­­­ـــــــــــــــــــــــــــ(1392)، حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: نشر میزان.
  • نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین و حمید هاشم بیگی(1390)، دانشنامه جرم‌شناسی، چ2، تهران: نشر گنج دانش.
  • نجفی توانا، علی و ایوب میلکی(1393)، حقوق کیفری عمومی، تهران: انتشارات جنگل.
  • الهام، غلامحسین و محسن برهانی(1394)، درآمدی بر حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات میزان.

  الهی‌منش، محمدرضا و دیگران(1394)، حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه اشخاص، چ3، تهران: نشر مجد