نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
بازپژوهی درباره نظریه اجتهاد در تعزیر

دوره 15، شماره 43، شهریور 1400، صفحه 215-235

10.22034/fvh.2021.5744

محمدعلی طالبی آشتیانی