نویسنده = ������������������ �������������� ��������
تحلیل ماهیت «عقد عهدی» با بازخوانی مفهوم «تعهد» در حقوق ایران

دوره 15، شماره 43، شهریور 1400، صفحه 105-127

10.22034/fvh.2021.9619.1287

حامد خوبیاری؛ سیدمحمد صادق طباطبایی