نویسنده = ���������� ������ ����������������
بازپژوهی ادله فقهی تقلید از مجتهد متجزی

دوره 14، شماره 42، اسفند 1399، صفحه 77-94

10.22034/fvh.2021.5539

سید محمدمهدی صابر؛ محمدرضا کیخا؛ علی تولایی