نویسنده = ���������� ���������������� ������ �������� ��������
بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهّد به ازدواج

دوره 7، شماره 28، اسفند 1392، صفحه 5-25

سید محمد مهدی قبولی درافشان