نویسنده = ���������������� �������������� ����������
تأملی پیرامون معانی «حکم ارشادی»

دوره 16، شماره 45، شهریور 1401، صفحه 309-334

10.22034/fvh.2021.10587.1346

مصطفی کارگریان مروستی