کلیدواژه‌ها = فقه امامی
امکان‌سنجی وقف مراتع و جنگل‌ها با رویکرد تطبیقی در فقه امامیه

دوره 16، شماره 46، اسفند 1401، صفحه 101-133

10.22034/fvh.2021.11632.1434

سید علی دلبری؛ مجید خرسندی؛ البرز محقق گرفمی


بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهّد به ازدواج

دوره 7، شماره 28، اسفند 1392، صفحه 5-25

سید محمد مهدی قبولی درافشان