اصول اهل سنت

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی دفترتبلیغات اسلامی و استاد حوزه علمیه خراسان رضوی

چکیده

دانش اصول، وسیله ای برای استنباط احکام شرعی از مصادر آن است. کتاب های اصولی اهل سنت به دو شیوه تألیف شده؛ شیوة متکلمان و شیوه فقها. متکلمان، قواعد اصولی را وضع کرده تا فقه بر اساس آن استخراج شود و فقیهان، قواعد اصولی را از فقه استخراج کرده اند.گروهی، شیوة دوم را در پیش گرفته اند و گروهی نیز، با ترکیب هر دو شیوه، روش سومی را پی نهاده اند. تفریع فروع بر اصول، نیز دانش خاصی در کنار اصول است که فقها بدان اهتمام ورزیده اند. اصولیان شیعه نیز کتاب های اصولی را بر اساس شیوة متکلمان تألیف کرده اند.
 
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:
مگیران:
https://www.magiran.com/paper/1441045 
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1070345

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of the Sunnites

نویسنده [English]

  • mohamad hasan rabani birjandi
. Academic staff of Islamic Propagation Office & Professor of the Islamic Seminary of Khorasan. Razavi
چکیده [English]

The Usul al-figh is the knowledge for deducting the legal rules based on sources. The Sunnites’ books of Usul are written in two ways: Theologian way and Jurists way. Theologians have set the principles of Usul so that the jurisprudence laws could derivate from it and the Jurists have deducted the principles of Usul from Jurisprudence. Some have chosen the second method and others have mixed the two method and came up with a third one. Subsidiarity of ancillaries based on Usul is another specific knowledge along the Usul that Jurists spend time on it. The Shite’s Usul scholars have written their Usul books based on the theologians method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Usul al-figh
  • Sunnites
  • Theologian
  • jurists
  • jurisprudence
ü      ابن ابی یعلی، ابوالحسین محمدبن محمد(2002م)، طبقات الحنابله، دارالمعرفه، بیروت.
ü      ابن حجر عسقلانی، شهاب الدین احمد(1966م)، الدرر الکامنۀ فی اعیان المائۀ الثامنه، دارالکتب الحدیثیۀ، قاهره.
ü      ابوزهره، محمد(2001م)، تاریخ المذاهب الاسلامیه، دارالفکر العربی، بیروت.
ü      أحمد بن فارس بن زکریا أبو الحسین(1399ق/1979م) معجم مقاییس اللغة، دار الفکر، بیروت.
ü      امین، احمد(2006م)، ظهر الاسلام، المکتبۀ العصریه للطباعۀ و النشر، بیروت.
ü      انصاری، محمدعلی(1415ق)، الموسوعۀ الفقیۀ المیسرۀ، مجمع الفکر الاسلامی، قم.
ü      الباحسین یعقوب بن عبدالوهاب(1414ق/1994م)،التخریج عند الفقهاء والأصولیین، مکتبۀ الرشد، ریاض.
ü      بغدادی، اسماعیل(1413ق/1992م)، هدیۀ العارفین، دار الکتب العلمیه، بیروت.
ü      الجروشی، سلیمان محمد(2002م)، اصول الفقه الحکم الشرعی و طرق استنباط الاحکام، جامعۀ قارینوس، بنغازی، لیبی.
ü      جمال الدین قاسمی(1414ق/1993م)، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، بهجة بیطار، بیروت.
ü      جمعی از نویسندگان(1998م)، المعجم الوسیط، چ3، مجمع اللغۀ العربیه، قاهره.
ü      حسب‌الله، علی(1997م)، اصول التشریع الاسلامی، دارالفکر الاسلامی، بیروت.
ü      الحفناوی، محمد ابراهیم(1905م)، ارشاد الانام الی معرفة الاحکام، مکتبۀ و مطبعۀ الأشاع الفنیه، بیروت.
ü      ذهبی، شمس‌الدین محمد بن احمد بن عثمان(1401ق)، سیر اعلام النبلاء، موسسۀ الرساله، بیروت.
ü      زیعلی حنفی، عثمان بن علی(1413ق)، تبیین الحقایق فی شرح کنز الدقائق، دار النشر، بیروت.
ü      سبحانی، جعفر(1378ش)، بحوث فی الملل و النحل، موسسۀ النشر الاسلامی، قم.
ü      سبحانی، جعفر(1999م)، تاریخ الفقه الاسلامی و ادواره، دارالاضواء، بیروت.
ü      السید الشرنباصی، رمضان علی(2004م)، اصول الفقه الاسلامی، دارالجامعۀ الجدیدۀ، سوتیر – الازاریطة، مصر.
ü      شریف الرضی، محمدبن حسین(1380)، المجازات النبویه، دارالحدیث، قم.
ü      طوسی، محمدبن حسن(1389ش)،العدة فی اصول  الفقه، بوستان کتاب، قم.
ü   عبد الله بن أسعد بن علی بن سلیمان الیافعی الیمنی المکی أبو محمد(1417ق/1997م)، مرآة الجنان وعبرة الیقظان فی معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان، دار الکتب العلمیه، بیروت.
ü      العکری الحنبلی، عبدالحی بن احمد بن محمد ابن العماد(1406ق/ 1986م)، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، دار ابن کثیر، دمشق، بیروت.
ü      علوانی، طه جابر(1401)، اصول الفقه الاسلامی، دار العالمیه للکتاب الاسلامیه، ریاض.
ü      القرافی، شهاب‌الدین(2000)، نفائس الاصول فی شرح المحصول، دار الکتب العلمیه، بیروت.
ü      کمال‌الدین، محمد همام(1416ق/1996م)، اصول الفقه الاسلامی، الموسسه الجامعیه للدراسات التوزیع، بیروت.
ü      المراغی، عبدالله مصطفی(1366ق/1947م)، الفتح المبین فی طبقات الاصولیین، مطبعه الناصر السنۀ المحمدیه، مصر.
ü      مقدسی حنبلی، شمس‌الدین محمدبن مفلح(1420ق)، اصول الفقه، مکتبه العبیکان، ریاض.