حقوق شهروندی و آزادی های مشروع

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پکن

چکیده

در حمایت از حقوق شهروندی، به فعالیت های مؤثر و مفید کمیسیون حقوق بشر اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین کمیسیون اصل90 مجلس و تأسیس یک نهاد ملی (ماده 99 قانون شهروندی) که وظیفة آن آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایات دریافتی است، می توان اشاره کرد. آزادی های مشروعی مطابق با آموزه های شریعت مقدس اسلام، قابل احترام و عمل مخالف آن، مورد قابل نکوهش و مشمول مجازات کیفری خواهد بود. در سیاست جناحی هدف گذاری قانون، جنبه آموزشی داشته و موجب ارزش گذاری اجتماعی می شود و ابزار آن نیز، بسیار مهم است. قانون حقوق شهروندی و تأسیس نهاد ملّی، پس از تصویب دولت در تیرماه 1383، توسط سخنگوی دولت منتشر شد و کلیه نهادهای حکومتی، موظف به همکاری در اجرای آن گردید.
 
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:
مگیران:
 https://www.magiran.com/paper/1441051
نورمگز:
www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/60000

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil Rights and Legitimate Freedom

نویسنده [English]

  • Soryya Rostami
Ph. D. Student of International Law, Beijing University
چکیده [English]

The affective and useful activities of the Islamic Human Rights Commission, Divan Edalat Edari (Official Justice Court), State General Inspection Organization, the Islamic Consultative Assembly’s article 90 commission, establishment of a national institution (Article 99 of law on citizenship) which its duties are education and promotions of citizenship rights, informing civil rights domestically and internationally, observing civil rights enforcement and investigating complaints, can all be pointed out as the support of civil rights. Legislated freedoms that are according to the teachings of the holy Sharia of Islam are respectable and performing in contrary of it will be criticized and it will be held liable for criminal penalties. The mission of setting a law is to have an educational aspect in factional politics and it causes the society to set values and its tools are very crucial. Once the government approval in the month of Tir 1383, the civil rights and national institution establishment was announced by the government spokesman and all the governmental units got responsible to cooperate with them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil rights
  • law
  • Education
  • Citizen
  • Legislated Freedom
ü      احمدزاده، مصطفی(1389)، «حقوق شهروندی»، مجله فقه و حقوق، شماره 19، تهران.
ü      اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.
ü      امامی، حسن(1385)، حقوق مدنی، صدرا، تهران.
ü      امیر ارجمند، اردشیر(1385)، روزنامه اعتماد ملی، اول مهرماه 1385، ص10.
ü      آریان پور کاشانی، منوچهر(1380)، لغت نامه انگلیسی‌ـ‌فارسی، تهران.
ü      آشوری، داریوش(1381)، دانشنامه سیاسی، دانشگاه تهران، تهران.
ü      براتعلی پور، مهدی(1387)، شهروندی و سیاست نو فضیلت گرا، تمدن ایرانی، تهران.
ü      پللو، روبر(1389)، شهروندی و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
ü      پیران، پرویز(1376)، «شهر»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 48، تهران.
ü      حقگو، مسعود(1387)، مبانی حقوق شهروندی در اسلام، پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
ü      دوبنوا، آلن(1376)، «نظام تربیت شهروند»، ترجمه بزرگ نادرزاده، ماهنامه کلک، شماره93.
ü      دهخدا، علی اکبر(1370)، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
ü      شایان مهر، علیرضا(1386)، دائره المعارف علوم تطبیقی، نشر نور، تهران.
ü      صدری، افشاری(1375)، فرهنگ معاصر فارسی، نشر اندیشه، تهران.
ü      عنایت، حمید(1385)، سیاست ارسطو، صدرا، تهران.
ü      قاضی شریعت پناهی(1382)، بایسته های حقوق اساسی، میزان، تهران.
ü      قربان زاده، حسین(1385)، حفظ حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق7، تهران.
ü      کاتوزیان، ناصر(1380)، مبانی حقوق عمومی، نشر میزان، تهران.
ü      کوشا، جعفر(1381)، جرایم علیه عدالت قاضی، میزان، تهران.
ü      گرجی، ابوالقاسم(1385)، رابطه فقه و حقوق، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
ü      گودرزی بروجردی، محمدرضا(1384)، سیاست جنایی قضایی، نشر سلسبیل، تهران.
ü      گولد، جولیوس، ویلیام ل‌ـ‌کولب(1374)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه محمد جواد زاهدی مازندرانی، انتشارات پیام،تهران 
ü      گیدنز، آنتونی(1375)، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، معین، تهران.
ü      لاژرز، کریستین(1382)، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، میزان، تهران.
ü      محسنی، فرید(1382)، «تلاقی حریم شخصی و آزادی اطلاعات در حقوق ایران»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، تهران.
ü      میرمحمدصادقی، حسین، جزوه درس دوره دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، نیم سال اول سال 86ـ85.
ü      نجفی ابرند آبادی، علی حسین(1378)، تقریرات درس سیاست جنایی دوره دکترا، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
ü      نجفی، مرتضی و محسنی فرید(1379)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات بین المللی الهدی، تهران.