تحلیل حقوقی جرم مزاحمت نسبت به بانوان در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه رضوی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، خراسان جنوبی

چکیده

ماده 619 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375، در حالی از جرم انگاری مزاحمت نسبت به بانوان در ایران سخن می‌گوید که تمسک به آن، توسط زنان کم‌رنگ بوده و به کارگیری آن در سیستم قضایی ایران با چالش‌هایی رو به رو است. بدیهی است آمار بالای ارتکاب این جرم در جامعه، نشان از ناکارآمدی و نقص این ماده دارد. این نوشته به دنبال تحلیلی از عناصر متشکله این جرم و بررسی آن از منظر حقوقی می باشد که این مهم، با تأکید بر مسائل جرم‌شناختی و زمینه‌ساز صورت گرفت است. توجه به امتیازات و ایرادات این ماده قانونی و تحلیل وضعیت رسیدگی، کشف جرم و رویه قضایی از دیگر زوایای این نوشته می‌باشد.
 
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:
مگیران:
 https://www.magiran.com/paper/1441061
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1070348

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal Analysis of Harassing Women in Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Daneshvar Sani 1
  • Akram Anvari Kazemabad 2
1 Academic staf of Razavi University of Islamic Sciences
2 M. Sc. Student of Criminal Law and Criminology, Science and Research Branch of Islamic Azad University at South Khorasan
چکیده [English]

Article 619 of Islamic Punishment Law, approve in 1375, talks about harassing women in Iran while applying it and using it in the Iranian judicial system by women is rare and faces challenges. It is obvious that the high number of this crime within the society shows the deficiency and incompetence of it. This article is after an analysis of the information parts of this crime from legal aspects and this importance has happened with emphasize on criminology and background factors. Talking about pros and cons of the legal article, addressing analysis, crime discovery and the legal precedent are other aspects of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harassment
  • Insult
  • Offensive
  • Situational Crime Prevention
  • Social Prevention
  • recedent
الف- کتابها
ü      آخوندی، محمود،(1386)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول کلیات؛ دعاوی ناشی از جرم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ü      پاد، ابراهیم، (1385)، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم نسبتبه اشخاص (صدمات جسمانی و صدمات بدنی)، تهران: دانشگاه تهران.
ü      جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1392)، ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.
ü      حاجی تبار فیروز جانی، حسن، (1391)، بزهدیده شناسی حمایتی افتراقی (مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی)، تهران: جنگل.
ü      خالقی، علی،(1388)، آیین دادرسی کیفری، تهران: شهر دانش.
ü      ـــــــــــــــ ، (1390)، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد  محمد آشوری)، تهران:‌ سمت.
ü      ـــــــــــــــ ، (1384)، زن و حقوق کیفری (مجموعه مقالات، نتایج کارگروههای و اسناد نخستین همایش بینالمللی زن و حقوق کیفری؛ گذشته، حال و آینده )تهران-آذر1383(زیر نظر نسرین مهرا)، تهران: سلسبیل.
ü      زراعت، عباس، (1377)، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، تهران: فیض.
ü      زکوی، مهدی، (1390)، بزهدیدگان خاص در پرتو بزهدیدهشناسی حمایتی، تهران: مجمع علمی فرهنگی مجد.
ü      صادقی، محمد‌هادی، (1387)، حقوق کیفری اختصاصی(1)، جرایم علیه اشخاص، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
ü      صفاری، علی، (1391)، مقالاتی در جرم شناسی و کیفر شناسی، تهران: جنگل.
ü      عبادی، شیرین، (1385)، حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تهران: گنج دانش.
ü      گلدوزیان، ایرج، (1386)، محشای قانون مجازات اسلامی،تهران: مجمع علمی فرهنگی مجد.
ü      لپز، ژرار. ژینا فیلیزولا، (1388)، بزهدیده و بزهدیدهشناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد احمدی. تهران: مجد.
ü      محسنی، مرتضی، (1375)، دوره حقوق جزای عمومی، تهران: گنج دانش.
ü      معتمدی، غلامرضا، (1377)، قوانین و مقررات مربوط به زنان در ایران، تهران: ققنوس.
ü      مهرپور، حسین، (1387)، مباحثی از حقوق زنان از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بینالمللی، تهران: اطلاعات.
ü      میر محمد صادقی، حسین، (1392)، حقوق کیفری اختصاصی(1)، جرایم علیه اشخاص، تهران: بنیاد حقوقی بنیاد حقوقی میزان.
ü      نجفی ابرندآبادی، علی حسین و حمید‌هاشم بیگی،‌ (1390)، دانشنامه جرم شناسی، تهران:  گنج دانش.
ü      نوربها، رضا، (1385)، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: گنج دانش.
ü      وظیفه، علیرضا، (1391)، جنسیت و بزهکاری با نگاهی به قوانین کیفری ایران، تهران: کتاب آوا.
ب- مقالات، پایان نامهها و کارهای تحقیقی
ü      آشوری، محمد و ابوالقاسم خدادای، (1390)، حقوق بنیادین بزهدیده در فرایند دادرسی کیفری، آموزههای حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دوره جدید، شماره 2.
ü      اسکندری، عبدالکریم، (1387)، راه‏کارهای حمایت از بزه‏دیدگان، ماهنامه معرفت، شماره134.
ü      اشراقی، رضا، (1383)، بررسی اجتماعی و حقوقی مزاحمت، فصلنامه بصیرت، شماره35.
ü      افشاری، محمد، (1387)، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی(2و3)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد.
ü      سلجوقی، محمود، (1343)، بزه مزاحمت بانوان، مجله حقوق امروز، شماره 3 و 4.
ü      نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1391)، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.