بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا "وین1980

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار رشته حقوق جامعه المصطفیالعالمیه مشهد مقدس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مطهری

چکیده

این نوشتار به بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 میلادی در وین اتریش پرداخته است و تمایزات و تشابهات آن را مورد بررسی قرار داده تا در صورت الحاق ایران به کنوانسیون، با قانون و شرع مطابقت داده شده باشد. طبق مقررات کنوانسیون، خریدار می‌تواند از فروشنده درخواست کند تا نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نماید. فروشنده نیز از حق برطرف کردن عیب کالا برخوردار است؛ خریدار نمی‌تواند به دلیل نقض اساسی قرارداد را فسخ کند، مگر اینکه فروشنده نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نکند. در حقوق ایران، قاعده ­ای که به صورت صریح یا ضمنی، به خریدار حق درخواست تعمیر کالای معیوب از فروشنده را بدهد، وجود ندارد و بین موردی که مبیع شخصی یا کلّی باشد تفاوت وجود دارد. در نهایت می‌توان گفت: اگر طرفین به تعمیر کالا و رفع عیب رضایت داشته باشند، خریدار می‌تواند با توجه به اصل حاکمیت اراده و نظر به تکمیلی بودن احکام خیار عیب، رفع عیب کالا را از فروشنده درخواست نماید.
 
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:
مگیران:
 https://www.magiran.com/paper/1441071
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1070350

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Fixing Goods in Iranian Law and the International Sale of Goods Convention of Vienna 1980

نویسندگان [English]

  • mohammad bagher gerayeli 1
  • farzaneh karami 2
1 Assistant Professor of Mashhad branch Al-mustafa Internatonal University
2 M. Sc. Student Islamic Law and Jurisprudence, Motahari University
چکیده [English]

Seller’s Suggestion of fixing damaged or defected goods and possibility of contract termination from buyer is one of the most important topics of major legal systems especially within the international business. This article talks about the differences and similarities between the International Sale Convention and Iranian Law so that if Iran decides to join the convention, it will have accordance with the law and the Sharia. Based on the convention’s rules the buyer can ask the seller to take actions for fixing the damaged goods. The seller also has the rights of fixing the goods, therefore the buyer cannot terminate the contract, because of violation of article 25 of Convention and as per article 49, unless if the seller does not do anything about fixing the goods. In Iranian law, there is no such a clear rule that would explicitly or implicitly give rights to buyer to ask for fixing the damaged goods from the seller. In the civil law there is a difference between the time when the goods is personal or general. If the goods is personal, buyer has options to terminate the contract (article 422 of civil law) or receive credits for the damaged goods. And if the goods are general, both seller and buyer have the rights of exchanging them. At the end it could be said that if both parties agree with repair and fixes of the damaged goods, the buyer can ask the seller to fix and repair the goods based on the Principle of Will and due to completion of buying and selling rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fixing Goods
  • Mismatch
  • Defect
  • Terminate
  • International Sale Convention
الف) منابع  عربی و فارسی
ü      ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم،(1414ه‍)، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت- لبنان: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع- دار صادر.
ü      ابوالحسن احمد بن فارس، (1402هـ)، معجم مقائیس اللغة، چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
ü      احمدزاده بزاز، سید عبدالمطلب، (1386)«الزام به تعویض یا تعمیر کالا بهعنوان ضمانت اجرای قرارداد»، مجموعه مقالات همایش نکوداشت دکتر سید حسین صفایی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
ü      اردبیلى، احمد بن محمد، (1403ه‍)، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ü      اسماعیل بن عباد، (1412هـ)، المحیط فی اللغة، چاپ اول، بیروت: عالم الکتاب.
ü      امامى، سید حسن،[بی‌تا]، حقوق مدنى، تهران: انتشارات اسلامیة.
ü      انصارى، مرتضى، (1415ه‍)، کتاب المکاسب، چاپ اول، قم کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.
ü      توحیدی، محمدعلی، (1368)، مصباح الفقاهة، تقریرات ابوالقاسم خویی، جزء7، قم: انتشارات وجدانی.
ü      جوهرى، اسماعیل بن حماد، (1410ه‍)، الصحاح- تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ اول، بیروت- لبنان: دار العلم للملایین.
ü      حجازی، عبدالحی، (1402هـ)، النظریة العامة للالتزام، کویت: [بی‌نا].
ü      حرّ عاملى، محمد بن حسن، (1409ه‍ )، وسائل الشیعة، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
ü      حسینى عاملى، سید جواد بن محمد، (1419ه‍ )، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ü      حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، (1413ه‍ )، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ü      حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى،(1414ه‍ )، تذکرة الفقهاء، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت:
ü      حلّى، نجم الدین جعفر بن حسن، (محقق حلی)،(1408هـ)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
ü      داراب پور، مهراب، (1374)، ترجمه کتاب تفسیری بر حقوق بینالمللی، تهران: نوشته هجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاه‌های معتبر جهان.
ü      سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن، (1423ه‍ )، کفایة الأحکام، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ü      شهیدی، مهدی، (1368)، سقوط تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
ü      طباطبایى حائرى، سید على بن محمد،(1418ه‍ )، ریاض المسائل، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام).
ü      طباطبائى یزدى، سید محمد کاظم بن عبد العظیم، [بی‌تا]، حاشیه مکاسب، [بی‌جا]، [بی‌نا].
ü      عاملى، زین الدین بن على، شهید ثانى، (1410ه‍ )، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ اول، قم: کتابفروشى داورى.
ü      عبار، سعد خلیفه، (1999)، ضمان عیوب مبیع، بنغازی: منشورات جامعه قازینوس.
ü      عبدالرحمن محمود، معجم مصطلحات و الالفاظ الفقهیة، مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل‌البیت.
ü      عبده بروجردی، محمد، (1380)، حقوق مدنی، تهران: گنج دانش.
ü      عطار، توفیق، استقراء ماهیه عیب و شروط ضمانه فی القانون المصری، مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة.
ü      فراهیدی، خلیل بن احمد، (1408هـ)، العین، چاپ دوم، قم: هجرت.
ü      قرشی، سید علی‌اکبر، (1412هـ )، قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
ü      کاتوزیان، ناصر، (1363)، حقوق مدنی (معاملات معوض، عقود تملیکی)، چاپ سوم، تهران: به نشر.
ü      کاتوزیان، ناصر، (1383)، قواعد عمومی قراردادها، چاپ ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
ü      گرجی، ابوالقاسم، (1365)، مقالات حقوقی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ü      معلوف، لویس،(1380هـ)، فرهنگ المنجد، ترجمه‌ی محمد بندر ریگی، چاپ سوم، تهران: انتشارات ایران.
ü      موسوى خمینى، سید روح الله، [بی تا]، تحریر الوسیلة، چاپ اول، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.
ü      موسوى خمینى، سید روح الله،(1421ه‍ ) کتاب البیع (للإمام الخمینی)، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره.
ü      موسوى خمینى، مصطفى، (1418ه‍ )، الخیارات (للسید مصطفى الخمینی)، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (قدس سره).
ü      میرزا نژاد جویباری، اکبر، (1381)، تأثیر درخواست تعمیر کالا از سوی فروشنده در حال فسخ خریدار، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، شماره اول.
ü      میرزاى قمى، ابو القاسم بن محمد حسن، (1413ه‍ )، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، چاپ اول، تهران: مؤسسه کیهان.
ü      نجفى، محمد حسن (صاحب الجواهر)،( 1404ه‍ )، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بیروت- لبنان: دار إحیاء التراث العربی.
ü      نجفى، محمد حسین بن على بن محمد رضا، (کاشف الغطاء)، (1359ه‍ )، تحریر المجلة، نجف اشرف- عراق: المکتبة المرتضویة.
ب) منابع انگلیسی
 
ü  Chengwei liu,(2005), specific performance: perspectives from the CISG, UNIDROIT principles, pecl and case law,available at http: cisg.law.pace. edu/cisg/biblio/chengwei3.htm
ü  Honnold(john),1991,uniform law for international sales under the 1980 united nations convention, kluwer, 2nd ed, London
ü  Nagiri,boghossian (1999-2000),a comparative study of specific performance previsions in the united nations convention on contracts for the international sale of goods. Kluwer
ü  Schelechtrim,peter,1998p.commentarr on the un convention on the international sale of goods(cisg)2th.published by oxford
ü  www.cisg.haw.pace.edu.
ü  www.unilex.info/art.36