نگاه حقوق جزای بین الملل به شکنجه

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی جامعه المصطفیالعالمیه مشهد

چکیده

شکنجه، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می‌رود. مجمع عمومی سازمان ملل، این عمل را محکوم و حقوق بین الملل و همچنین، حقوق داخلی کشورها آن را منع نموده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین الملل، به عنوان یک جرم بین المللی شناخته می‌شود و کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984 سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بر جرم بودن آن تأکید دارد. در عرف بین المللی هم قاعده منع شکنجه، به عنوان یک قاعده آمرة بین المللی پذیرفته شده است. برای این جرم در حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای داخلی اکثر کشورها، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده و برای رسیدگی به این جرم، هرسه نوع صلاحیت «سرزمینی»،«شخصی» و «جهانی» قابل اعمال می‌باشد.
 
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:
مگیران:
 https://www.magiran.com/volume/99599
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The View of International Criminal Law about Torture

نویسنده [English]

  • Ali Shafahi
M. Sc. Student of Criminal Law and Criminology, Mashhad branch Al-mustafa Internatonal University
چکیده [English]

Torture is a negative term which hearing it will cause a very bad feelings to a human whom his nature will demonstrate a vision of peace, justice and freedom within the world of human rights, is being under harassments of another humans. The torture of a human by another human is an irritating subject but it is an undeniable fact. Torture is a violation against human rights and it is an action against the sanctity and dignity of a human. The UN General Assembly condemns this practice and the international law as well as the domestic law of the countries has prohibited it. However torturing defendants and the convicts has an old background as the length of human society’s history. Today, torture is identified as an international crime in International Criminal Law and the UN Convention against Torture, which was approved in 1984, and the Statute of the International Criminal Court and many other international treaties. Within the international custom, prohibition of torture has been accepted as an international Jus Cogens. The international criminal law and the majority of the domestic criminal law of countries have considered penalties for committing such a crime and for its jurisdictions, all three types of jurisdictions (territorial, personal and universal) are applicable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Torture
  • international criminal law
  • International Commissions
  • Jurisdiction
  • Universal Jurisdiction
ü      اردبیلی، محمد علی(1370)، «شکنجه»، مجله تحقیقات حقوقی، ش9.
ü      ــــــــــــــــــــــ،« گفتاری در باره شکنجه و پیشگیری از آن»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 21-22.
ü      جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1388)، مبسوط در ترمنولوژی حقوق، چ4، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران.
ü      دهخدا، علی اکبر(1377)، لغتنامه، چاپ دوم دوره جدید، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
ü      رنجبریان، امیر حسین(1378)، «پویایی حقوق بین الملل و پایایی شکنجه»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38 شماره 1.
ü      ژاک بوریکان(1377)، «جرایم علیه بشریت در حقوق فرانسه یا انسانها علیه بشر»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی و منوچهر خزائی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره اول.
ü      شریعت باقری، محمدجواد(1385)، حقوق کیفری بین المللی، چ3، انتشارات جنگل، تهران.
ü      شمس ناتری محمد ابراهیم(1384)، «جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بینالمللی»، اندیشه‌های حقوقی، سال سوم، ش9.
ü      شیایزری، کریانگ ساککیتی(1383)، حقوق بین المللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، چ1، انتشارات سمت، تهران.
ü      طاهری جبلی، محسن(1385)، « کاوشی در بنیانهای حقوقی منع شکنجه»، مجله علوم سیاسی راهبرد، ش25.
ü      محمدنسل، غلامرضا(1385)، مجموعه مقررات دیوان بین المللی کیفری، چ1، نشر دادگستر، تهران.
ü      معین، محمد(1360)، فرهنگ فارسی(متوسط)، چ4، انتشارات امیر کبیر، تهران.
ü      میر محمد صادقی، حسین، «جرائم علیه بشریت در منشور لندن»، مجله دیدگاه‌های حقوقی، شماره9.
ü      نیک‌نفس، مهدی، «مفهوم شکنجه از دیدگاه حقوق بین الملل: استاندارد واحد یا متفاوت»، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ش33.
ü      وارسته، حمید(1386)، فرهنگ جامع حقوقی(فارسی- انگلیسی)، انتشارات امیر کبیر، تهران.