مطالعه تطبیقی تکرار جرم در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آیت‌الله حائری، میبد

2 دانش‌آموخته دکتری دانشگاه آیت‌الله حائری، میبد

3 مربی دانشگاه پیام نور

چکیده

علل تشدید مجازات با توجه به اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از علل عام تشدید مجازات، تکرار جرم است. شرایط لازم برای تحقق تکرار جرم و حدود تشدید در بحث تکرار جرم، اهمیت دوچندان دارد، زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات کمتر یا بیشتر از میزان جرم باشد، اصل عدالت کیفری را زیر سئوال می‌برد. با نگاهی تطبیقی به مسئله تکرار جرم در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مشاهده می‌شود که هرچند تکرار جرم در هر دو از عوامل تشدید مجازات هستند، اما در مجازات تعزیری تفاوت‌هایی در مورد شرط اجرا یا عدم اجرای حکم قبلی، تأثیر مرور زمان و اعاده حیثیت، میزان تشدید مجازات و تخفیف یا عدم تخفیف مجازات در صورت تکرار جرم وجود دارد.
 
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:
مگیران:
 https://www.magiran.com/paper/1815081
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1327837

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative study of repetition of crime in the Imamiah jurisprudence and the Islamic criminal law 1392 of Iran

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Motawalli Zadeh 1
  • sedighe golestanrou 2
  • Leila mehrabi rad 3
1 Assistant professor at Ayatollah Ha’eri Meibodi University
2 PH D graduate from Ayatollah Ha’eri Meibodi University
3 Teacher at Payame Noor University
چکیده [English]

Given the principle of criminal justice and coordination between crime and punishment, the causes of aggravation of punishment are of especial importance. One of the general causes of aggravation of punishment is repletion of crime. The necessary conditions for constitution of repetition and the scope of aggravation are of double importance, since in the case of mistake, if the applied punishment is more or less than the crime, the criminal justice itself is damaged. By a comparative look at jurisprudence and the Islamic criminal act 1392 (Of Iran) in the problem of repetition of crime it is observed that although repetition is one of the causes of aggravation according to both, but there are differences between them in Ta’zir punishments as to the conditions of application or non-application of the previous verdict, the effect of laps of time or repentance, the extent of aggravation and mitigation or non-mitigation of punishment in the cases of repletion of crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • repetition of crime
  • aggravation of punishment
  • jurisprudence
  • criminal act
-      ابن ادریس حلی، ابی‌جعفر محمد(1411ق)، السرائر، ج3، چ2، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
-      ابن حمزه طوسی(1408ق)، الوسیلۀ إلی نیل الفضیلۀ، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی.
-      ابن زهره حلبی(1417ق)، غنیۀ النزوع، قم: مؤسسه امام صادق}.
-      اردبیلی، محمدعلی(1393)، حقوق جزای عمومی، چ26، تهران: میزان.
-      انصاری قدرت‌الله و دیگران(1386)، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، چ2، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
-      پوربافرانی، حسن(1384)، تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، مجله مدرس علوم انسانی، ش41، ص: 46-25.
-      حر عاملی، محمد بن الحسن(بی‌تا)، وسائل الشیعه، ج 18، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.
-      خمینی، سید روح‌الله(بی‌تا)، تحریر الوسیله، ج 2، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
-      خوئی، سید ابوالقاسم(بی‌تا)، مبانی تکملۀ المنهاج، ج1، قم: دارالهادی.
-      سید مرتضی، علی بن حسین(1415ق)، الانتصار، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
-      خوانساری، سیداحمد(1405ق)، جامع المدارک، چ2، تهران: نشرصدوق.
-      شامبیانی، هوشنگ(1382)، حقوق جزای عمومی، ج2، چ11، تهران: مجد.
-      شاکری، ابوالحسن، قدمی عزیزآباد، مصیب(1396)، ماهیت تکرار جرم، مجله مطالعات حقوق، ش8، ص: 48-33.
-      شاملو، باقر و مهدی موسی‌زاده(1389)، پیشگیری از تکرار جرم در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا، مجله مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، ش17، ص: 28-7.
-      شهید اول، محمدبن‌جمال‌الدین(1411ق)، اللمعۀ الدمشقیۀ، قم: دارالفکر.
-      شهید ثانی، زین‌الدین الجبعی العاملی(1410ق)، الروضۀ البهیۀ، ج9، قم: داوری.
-      شیخ صدوق(1415ق)، المقنع، قم: مؤسسه امام‌هادی}.
-      شیخ طوسی، محمدبن‌حسن(1351)، المبسوط، ج8، تهران: مرتضوی.
-      شیخ طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا)، النهایۀ، قم: قدس.
-      شیخ مفید، محمد بن نعمان(1410ق)، المقنعۀ، چ2، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
-      صانعی، پرویز(1376)، حقوق جزای عمومی، ج2، چ7، تهران: گنج دانش.
-      طباطبایی، سید علی(1404ق)، ریاض المسائل، ج2، قم: مؤسسه آل‌البیت].
-      علامه حلی، حسن بن یوسف(1149ق)، مختلف الشیعه، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
-      عمید زنجانی، عباسعلی(1386)، قواعد فقه بخش حقوق جزا، تهران: سمت.
-      عوده، عبدالقادر(1372)، حقوق جزای اسلام(بخش حقوق جزای عمومی)، ترجمه: ناصر قربان‌نیا و سعید رهایی.
-      غلامی، حسین(1382)، تکرار جرم، تهران: میزان.
-      دیلمی، احمد(1392)، «مطالعه تطبیقی ماهیت دیات در اسلام و خسارت تنبیهی در آمریکا»، مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 17، ش2.
-      فاضل هندی، محمدبن‌حسن(1405ق)، کشف اللثام، ج 2، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی.
-      قاضی ابن براج، عبدالعزیز(1406ق)، المهذب، ج2، قم: جامعه مدرسین.
-      قانون مجازات اسلامی(1392)، تدوین جهانگیر منصور. چ131، تهران: دیدار.
-      گلدوزیان، ایرج(1392)، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران: مجد.
-      محقق حلی، جعفر بن حسن(1409ق)، شرایع الاسلام، ج4، چ4، تهران: استقلال، (1409).
-      نجفی، محمد حسن(1363)، جواهر الکلام، ج41، چ6، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
-      نورائی، یوسف(1394)، «بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم با تأکید بر ماده 136 قانون مجازات اسلامی»، مجله پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال 11، ش40، ص: 144-127.
-      نوربها، رضا(1388)، زمینه حقوق جزای عمومی، چ25، تهران: گنج دانش.