شناسایی و مقابله با جرایم تروریستی در چارچوب مفاد سند الحاقی به اساسنامه دیوان آفریقا

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک

چکیده

قاره آفریقا به ‌دلایلی نظیر جاهلیت، فرقه‌گرایی، تحولات سیاسی و اقتصادی، عدم وجود یک دولت ملی، گسترش فساد و غیره همیشه مستعد ظهور گروه‌های تروریستی و بازیگران غیردولتی در ایجاد ناامنی بوده است. این در حالی است که یک چهارم میانگین اقدامات تروریستی در جهان در آفریقا روی می‌دهد، زیرا گروه‌های تروریستی در نیمی از کشورهای آفریقایی فعال هستند. ازاین‌رو، به ‌رغم تصویب اسناد متعددی از سوی جامعه بین‌المللی و ایجاد ساختار در قالب تصویب اساسنامه روم برای تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی و نیز تأسیس محاکم کیفری بین‌المللی موردی و مختلط، اما سازوکارهای حقوقی محاکم مزبور به نحوی در مقابله با جرایم بین‌المللی در قاره آفریقا از طریق اِعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی مؤثر نبود، چرا که موضع دیوان برای رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت، دولت‌های آفریقایی را با چالش‌هایی مواجه ساخت که در سال‌های متمادی و دهه‌های اخیر موجبات عدم همکاری، تهدید به خروج یا کناره‌گیری از دیوان با ادعای عدم درنظر گرفتن مصونیت سران عالی‌رتبه حاکمیتی و نیز رسیدگی‌های تبعیض‌آمیز در قلمرو صلاحیت قضایی دیوان، فراهم نمود. بنابراین، عدم همکاری دولت‌های آفریقایی با دیوان منجر به تأسیس دیوان آفریقا و الحاق سند «مالابو» به آن در سال 2014 شد که وفق مادۀ «28چ» سند الحاقی به اساسنامه دیوان آفریقا، رسیدگی به جرایم تروریستی در صلاحیت قضایی دیوان آفریقا قرار گرفت. ازاین‌رو، این مقاله برای شناسایی قلمرو صلاحیت دیوان، ضمن مطالعه نگرش سند الحاقی در مصداق‌سنجی جرایم تروریستی، چالش‌های پیش‌روی دیوان آفریقا را در دستاوردهای حقوقی وفق چارچوب سند الحاقی مورد سنجش قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Countering Terrorist Crimes within the Framework of the Provisions of the Annex to the Statute of the Court of Africa

نویسنده [English]

 • Peyman Namamian
Assistant Professor at Department of Law, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Arak University, Iran
چکیده [English]

The African continent, for reasons such as ignorance, sectarianism, political and economic changes, the absence of a national government, the spread of corruption, etc., has always been prone to the emergence of terrorist groups and non-state actors in creating insecurity. A quarter of the world average terrorist violence occurs in Africa; because terrorist groups are active in half of African countries. therefore, despite the ratification of several documents by the international community and creating structures in the framework of Rome Statute for establishment of the International Criminal Court (ICC) and also establishment of case and complex international criminal courts, the legal mechanisms of these courts was not somehow effective to counter international crimes in the African continent by implementing the Jurisdiction of ICC; because the position of the court to deal with crimes under jurisdiction, faced the African governments with challenges, which in many years and recent decades caused non-cooperation, threatened to leave or resign from the court with the claim of not considering the immunity of high-ranking heads of government, as well as discriminatory proceedings in the jurisdiction of the court. Therefore, the non-cooperation of African governments with the court led to the establishment of the African Court and the addition of the "Malabo" document to it in 2014, which according to Article "28F" of the annexed document to the statute of the African Court, dealing with terrorist crimes was included in the jurisdiction of the African Court. Therefore, in order to identify the scope of the Court's jurisdiction, while studying the attitude of the Additional Document in the evaluation of terrorist crimes, this article evaluates the challenges facing the African Court in legal achievements according to the framework of the Additional Document. [English]

کلیدواژه‌ها [English]

 • words: Terrorism
 • terrorist crimes
 • African Court
 • Annexed Document of Malabo
 • Criminal Justice
 • رمضانی‌قوام‌آبادی، محمدحسین(1397)، «توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تأکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر»، پژوهش حقوق کیفری، ش22.
 • زمانی، سیدقاسم(1392)، «تعهد به عدم همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی و آینده مبهم عدالت کیفری در قاره سیاه»، پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، ش2.
 • عبداللهی، محسن(1384)، «مفهوم تروریسم بین­المللی و تعریف آن در جامعه بین­المللی»، در: سرکوب تروریسم در حقوق بین­الملل معاصر، تهران: انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، چاپ اول.
 • Ambos Kai(2013), Treatise on International Criminal Law, Vol. II: The Crimes and Sentencing. Oxford University Press, Oxford.
 • Boister, Neil(2012), An Introduction to Transnational Criminal Law, Oxford University Press, Oxford.
 • Chehtman, Alejandro(2016), “Terrorism and the Conceptual Divide Between International and Transnational Criminal Law”, in: Van Der Wilt H(ed), Legal Responses to Transnational and International Crimes: Towards an Integrative Approach?, Edward Elgar Publishers, Cheltenham.
 • Eboe-Osuji, Chile(2019), “Chile Administering International Criminal Justice through the African Court Opportunities and Challenges in International Law”, in: The African Court of Justice and Human and Peoples' Rights in Context: Development and Challenges, Edited by Charles C. Jalloh, and Kamari M. Clarke, Cambridge University Press.
 • Jeßberger, Florian(2017), “Piracy(Article 28F), Terrorism (Article 28G) and Mercenarism(Article 28H)”, in: G. Werle and M. Vormbaum(eds.), The African Criminal Court; A Commentary on the Malabo Protocol, Asser Press by Springer.
 • Saul, Ben(2015), “Terrorism as a Transnational Crime”, in: Boister N, Currie R(eds), Routledge Handbook of Transnational Criminal Law, Routledge, London.
 • Saul, Ben(2019), “The Crime of Terrorism within the Jurisdiction of the African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights: Article 28G of the AU’s Malabo Protocol 2014”, in: The African Court of Justice and Human and Peoples' Rights in Context: Development and Challenges, Edited by Charles C. Jalloh, and Kamari M. Clarke, Cambridge University Press. Ramdeen, Marisha(2017), “Countering Terrorism and Violent Extremism in Africa”, https://www.accord.org.za/conflict-trends/countering-terrorism-violent-extremism-africa.
 • Werle, Gerhard, Florian Jeßberger(2014), Principles of International Criminal Law, 3rd Edn. Oxford University Press, Oxford.
  • Wedi Djamba, Dieu-Donné(2018), “The African Court of Justice and Human Rights”, africancourtcoalition.org.