بازپژوهی در شرایط روانی مرتکب بزه افترا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش حقوق دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد. ایران

2 دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه میبد

10.22034/fvh.2022.13075.1559

چکیده

ماده 697 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی – مصوب 1375- مستند شکل عام بزه افترا می‌باشد. شرایط روانی مرتکب این جرم عمدی (علم و قصد) همواره از زوایای مختلف مورد مناقشه قضات و نویسندگان بوده است. میزان مطابقت مسأله «احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده یا آن را منتشر کرده» با آموزه‌های قرآنی و روایی، «ضرورت یا عدم ضرورت احراز قصد اضرار» و «تأثیر ارتجالی نبودن رفتار بر شرایط روانی مرتکب افترا»، سه محوری است که این پژوهش با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و سامانه‌های جامع قوانین و مقررات و آراء قضایی به روش توصیفی و تحلیلی بدان‌ها پرداخته و در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را ارائه نموده است. بر این اساس، پژوهش به این نتیجه نائل آمد که «ضرورت احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده» با آموزه‌های قرآنی و روایی که انسان را به اتباع از علم و دوری شدید از ظن و گمان و رعایت حرمت و حیثیت بندگان خدا امر می‌کنند در تعارض است، برای اثبات افترا نیازی به احراز قصد اضرار نزد مرتکب نمی‌باشد و ارتجالی بودن یا نبودن رفتار مرتکب، حتی در مقام دفاع از خویش نزد مقام قضایی، تأثیری بر روی قصد مرتکب افترا ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Re-research in the mental conditions of the perpetrator of defamation

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Malekafzali Ardakani 1
  • bahareh karami 2
1 Assistant Professor of Law, Faculty of Law, Political Science and History, Yazd University. Iran
2 د-
چکیده [English]

Article 697 of the Islamic Penal Code (Taazirat Section) is the legal reason for the general form of defamation. The mental conditions of the perpetrator of this intentional crime (the awareness and the intent) have been always disputed from different angles by judges and writers. The degree of conformity of the issue of "Attaining awareness of perpetrator to the falsehood of the relation he has given to another or published it" with the Qur'anic and narrative teachings, "Necessity or non-necessity of attaining intent to harm" and "The impact of the unexpected behavior on the mental conditions of the perpetrator of defamation" These are three issues that this research, uses library resources and comprehensive systems of laws and regulations and judicial opinions, has dealt with them in a descriptive and analytical manner and has provided suggestions for amending the legal article in question. according to this, the research concluded that "The necessity of attaining awareness of perpetrator to the falsehood of the relation he has given to another" is in conflict with the Qur'anic teachings and narrations that make people follow of awareness and severe avoidance of suspicion and respect for the dignity and dignity of servants God commands, there is no need to prove the intention of harm to perpetrator and the unexpected or non-unexpected behavior of the perpetrator, even in the position of self-defense before the judiciary, has no effect on the will and authority of the perpetrator and, consequently, the Intention of the perpetrator of defamation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defamation
  • Mental conditions of the perpetrator
  • Awareness of Subject
  • Intention of harm
  • Unexpectedly