امکان سنجی استناد به جهت نامشروع برای ابطال عمل متقلبانه در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات عملی گروه حقوق پژوهشکده علوم اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.22034/fvh.2022.14154.1635

چکیده

مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که به دلیل سکوت قانونگذار، درباره آن دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. یکی از دیدگاه ها، بطلان عمل متقلبانه و در نتیجه عدم ترتب آثار منظور بر آن است، که برای اثبات دیدگاه خود، به نظریه جهت نامشروع، که به گونه‌ای در مواد 217 و 218 قانون مدنی انعکاس یافته است، استناد کرده است. این مقاله با بررسی این دو ماده به وِیژه با توجه به پایگاه فقهی آن و مقایسه و تطبیق آن با مسئله تقلب، به این نتیجه رسیده است که اولاً با توجه به تفاوت های اساسی مفهومی و مصداقی میان «جهت نامشروع» و «تقلب نسبت به قانون»، منطقا نمی‌توان برای کشف حکم تقلب به این دو ماده استناد کرد و ثانیا: حتی بافرض استناد نیز، نه دیدگاه بطلان عمل متقلبانه و نه دیدگاه های دیگر، از این دو ماده قابل استفاده نیستند، بلکه دیدگاه جدید «تعلیق عمل متقلبانه» از این دو ماده مستفاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Citing an Illegitimate Direction to Invalidate a Fraudulent Act in Iran's Law

نویسنده [English]

  • Mostafa Danesh pajoh
Member of the practical board of the Law Department of the Islamic Sciences Research Institute of the Hoza University and Research Institute
چکیده [English]

The issue of fraudulence in the law and its effects, both in domestic law and in private international law, is one of the challenging issues, and due to the silence of the legislator, there are various points of view about it. One of the points of view about the invalidity of the fraudulent act is the result of the lack of the order of the intended effects on it, and to prove his point of view, he has cited the theory of the illegitimate direction, which has been reflected in Articles 217 and 218 of the Civil Code. Investigating these two articles, especially about their jurisprudential base and comparing and matching them with the issue of fraudulence, this article has concluded that, firstly, due to the basic conceptual and factual differences between "illegitimate direction" and "fraudulence against Law", logically, these two articles cannot be cited to discover the decree of fraudulence. Secondly, even if a reference is considered, neither the point of view of nullity of the fraudulent act nor other points of view can be used from these two articles. However, the new point of view of "the suspension of the fraudulent act" is used in these two articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fraudulence against the law
  • a transaction with an illegitimate direction
  • a transaction to evade the religion, inherent illegitimacy
  • conditional illegitimacy