امکان‎سنجی اخذ اجرت توسط محسن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه الزهرا(س)

10.22034/fvh.2022.12409.1493

چکیده

انجام عمل با انگیزۀ احسان از مسقطات ضمان در فقه امامیه است. این وجه قاعده احسان در قوانین موضوعه ایران نیز بروز داشته است که از جمله می‎توان به ماده 510 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره کرد که قاعدۀ عام مسقط ضمان بودن انگیزۀ احسان را بیان می‎کند. وجه دیگری که برای قاعده احسان می‎توان قائل شد، مثبِت ضمان بودن آن برای محسن‎الیه است. این وجه بر این امر اشاره دارد که هرگاه محسن عملی را با انگیزه احسان انجام دهد که آن عمل هزینه‎ای برای محسن دربرداشته باشد یا در عرف برای عمل محسن اجرت وجود داشته باشد، محسن‎الیه باید هزینه‎های محسن یا اجرت عمل او را پرداخت نماید. در پذیرش این معنا از قاعده احسان بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد و مشهور دیدگاه مخالف دارند. در بین حقوق‎دانان اما گرایش به پذیرش وجه دوم این قاعده فراگیرتر است و از جمله برخی مبنای ماده 306 قانون مدنی را قاعده احسان می‎دانند. به نظر ما می‎توان با شناسایی شبه عقد ناشی از قاعده احسان وجه دوم قاعده احسان را پذیرفت‎؛ زیرا محسن بودن مساوی با قصد تبرع و مانعی برای دریافت اجرت نیست. این شبه عقد با تفاسیری که از قاعده احسان و قاعده حرمت عمل مسلمان ارائه می‎دهیم قابل شناسایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of receiving a salary by Mohsen in Imami jurisprudence and Iranian law

نویسندگان [English]

  • abbas karimi 1
  • amirabbas askari 2
1 faculty of law, Tehran university
2 university of tehran
چکیده [English]

Acting with beneficence (Ehsan)'s motivation is one of the reasons for the loss of responsibility in Imamiyah jurisprudence. This aspect the rule of beneficence (Ehsan) has also appeared in the laws of Iran, including Article 510 of the Islamic Penal Code of 1392, which stipulates that beneficence (Ehsan)'s motivation Removes responsibility. Another aspect of the rule of beneficence (Ehsan) is that it creates responsibility for the other side. This implies that whenever benefactor performs an act with beneficence (Ehsan)'s motive that the act involves a cost to benefactor or there is a fee for benefactor's action in practice, the other side must pay the costs of Mohsen or his action. There is disagreement among the Imamiyah jurisprudents in accepting this meaning of the rule of beneficence (Ehsan) and the the famous jurists hold the opposite view. Among lawyers, however, the tendency to accept second aspect of this rule is more pervasive and Some is known The basis of Article 306 of the Civil Code as the rule of beneficence (Ehsan). We believe that the second aspect of the rule of beneficence (Ehsan) can be accepted by identifying the guasi-contract resulting from the rule of beneficence (Ehsan), because being a benefactor is not equal to the Intent for free and a barrier to receiving a salary. This guasi-contract can be identified with the interpretations we give of the rule of beneficence )Ehsan( and The Rule of Value of Muslim Practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the rule of beneficence (Ehsan)
  • benefactor's pay
  • harm management of others property
  • beneficence (Ehsan)'s guasi-contract
  • value of muslim practice