مبانی جرم‌انگاری رانت اقتصادی از منظر فقه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

2 استاد گروه حقوق، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، مدرس مدعو واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران.

10.22034/fvh.2022.13565.1594

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی دلایل جرم انگاری رانت اقتصادی در فقه است. رانت پدیده‌ای است که امروزه بیشتر جوامع با دامنه‌ی گسترده‌ای از آثار مخرب آن، در ساحت‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اطلاعاتی مواجه‌اند. رانت در ادبیات سیاسی به معنی اعطای امتیاز یا انحصار برای افرادی خاص است که گاه این امتیاز حق مسلم و قانونی تلقی می‌شود، اما در علم اقتصاد ضد ارزش است و درآمد حاصل از آن نامشروع شمرده می‌شود. از آنجا که زمینه‌ساز بخش‌ عمده‌ای از رانت اقتصادی نیز زد و بندهای سیاسی است، جریان‌های سیاسی برای به خدمت گرفتن دولت در راستای منافع اقتصادی حزب، گروه و یا جریان‌های همگرای خود و گاه برای فشار بر دولت، درپی ایجاد رانت به شکل‌های گوناگون از جمله رانت اقتصادی هستند. با توجه به آسیب های عمده رانت اقتصادی در زیرساخت های مختلف جامعه،ضروری به نظرمی‌رسید تا پژوهشی در این زمینه انجام شود و ضمن بررسی مفصل این آسیب‌ها، مبانی فقهی رانت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش براساس روش توصیفی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه‌ای سامان یافته و بر این فرض استوار است که در قواعد فقه اسلامی دلایل متعددی بر جرم انگاری رانت رامی‌توان یافت؛ قواعدی از قبیل:قاعده لاضرر، اکل مال به باطل، قاعده حرمت اعانه بر اثم و ادله نهی ازمنکر.یافته های این پژوهش حاکی از این است که از منظر فقه حکم تکلیفی رانت و ویژه خواری حرمت است وازلحاظ حکم وضعی نیز موجب ضمان رانت‌خواران است و باعث اختلال نظام اسلامی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamentals of criminalizing economic rent from the perspective of jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Hamid Sheykhi 1
  • Mohsen Malek Afzali Ardakani 2
  • Alireza Hosseini 3
1 Ph.D student in Jurisprudence and Fundamentals of Law, Mahalat Branch, Islamic Azad University, Mahalat, Iran
2 Professor of Law Department, Jamia Al-Mustafa Al-Alamiya University, Visiting Lecturer of Mahalat Unit, Islamic Azad University, Mahalat, Iran
3 Assistant Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Law Department, Mahalat Branch, Islamic Azad University, Mahalat, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the reasons for criminalizing economic rent in jurisprudence. Rent is a phenomenon that most societies today face a wide range of destructive effects in various economic, political, social and information fields. Rent in political literature means granting a privilege or monopoly to certain people, which is sometimes considered an inalienable and legal right, but in economics it is anti-value and the income from it is considered illegitimate.Since political struggles also form the basis of a large part of the economic rent, political currents seek to employ the government in the economic interests of their party, group or convergent currents and sometimes to put pressure on the government, seeking to create rents in various forms, including Rents are economic.Considering the major harms of economic rent in different infrastructures of the society, it seemed necessary to conduct research in this field and while examining these harms in detail, the jurisprudential principles of economic rent should be examined.This research is based on a descriptive method and using documents and library resources and is based on the assumption that in the rules of Islamic jurisprudence can be found several reasons for rent criminalization; Rules such as: the rule of no harm, the property of falsehood,The findings of this study indicate that from the point of view of jurisprudence, the obligatory ruling is rent and the special eating of sanctity, and in terms of situational ruling, it guarantees the rent-seekers and will disrupt the Islamic system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rent
  • rent-seeking
  • special-eating
  • criminalization
  • Islamic jurisprudence