امکان سنجی تجدید نظر در نابرابری جنسیتی شرایط و کیفیت اجرای حد زنا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تبریز

10.22034/fvh.2022.12541.1507

چکیده

اصل برابری و تساوی افراد در برابر قانون به موجب بند 14 از اصل 3 قانون اساسی، پذیرفته شده است. اما قانون مجازات اسلامی 92 به تبعیت از فقه امامیه، جنسیت را در اجرای برخی از مجازات‌ها از جمله حدود دخیل دانسته است. در مجازات حد زنا که در این مقال مورد مداقه قرار می‌گیرد، تفاوت‌های زیادی در شرایط و نیز کیفیت اجرای حد زنا ملاحظه می‌گردد.
با توجه به اینکه تاثیر جنسیت در مجازات افراد، خلاف اصل برابری و مساوات در برابر قانون است، عمده دلیل ارائه شده برای این نابرابری‌ها فارغ از اخباری که در برخی از مصادیق وارد شده است، رعایت مصالح طرفین می‌باشد. لذا در تحقیق حاضر سعی شده است تا با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای با بررسی مفهوم «برابری و مساوات» در اسلام و نیز مداقه در آیات قرآن و بررسی جایگاه برابری جنسیتی در آیات مربوطه و همچنین احصاء مصادیق نابرابری در شرایط و کیفیت اجرای حد زنا در قانون، دیدگاه فقیهان امامیه و ادله مطرح شده از سوی هر یک مورد دقت و بررسی قرار گیرد تا میزان عنایت قانونگذار به مصالح طرفین تعیین گردد. با ملاحظه این دیدگاه‌ها روشن می‌گردد که نابرابری جنسیتی، تنها در برخی از مصادیق، مثبت و منطبق با مصالح طرفین بوده است و در سایر موارد که عبارتند از: محتمل الوقوع بودن اکراه بر زنا نسبت به مرد، ثبوت حکم اعدام برای زنا با همسر مادر و نابرابری در تعریف ارائه شده در احصان، در راستای مصالح ایشان نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of revising gender inequality, conditions and quality of adultery

نویسندگان [English]

  • reza elhami 1
  • mandana mirzaei 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic Jurisprudence and Law, University of Tabriz
2 PhD student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, University of Tabriz
چکیده [English]

The principle of equality of persons before the law is accepted in accordance with Article 14 of Article 3 of the Constitution. However, the Islamic Penal Code of 1992, in accordance with Imami jurisprudence, has considered gender to be involved in the implementation of some punishments, including limits. In the punishment of adultery, many differences are observed in the circumstances and also the quality of the execution of adultery.
Given that the effect of gender on the punishment of individuals is contrary to the principle of. Considering these views, it becomes clear that some of these examples are the place of disagreement of the jurists and The principle of equality of persons before the law is accepted in accordance with Article 14 of Article 3 of the Constitution. However, the Islamic Penal Code of 1992, in accordance with Imami jurisprudence, has considered gender to be involved in the implementation of some punishments, including limits. In the punishment of adultery, many differences are observed in the circumstances and also the quality of theConsidering these views, it becomes clear that gender inequality has been positive and in accordance with the interests of both parties only in some cases, and in other cases, which include: reluctance to commit adultery against a man, proof of the death sentence for adultery with a spouse Motherhood and inequality in the definition provided in Ehsan are not in their interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Limit
  • adultery
  • gender
  • inequality