ارزیابی فقهی و حقوقی خرید و فروش وام و تسهیلات بانکی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور تهران

10.22034/fvh.2022.12644.1521

چکیده

انتقال حقّ امتیاز وام و تسهیلات بانکی از سوی فروشنده به خریدار، پدیده‌ای است موسوم به «وام‌فروشی» که به عنوان مصداقی جدید از بیع شناخته می‌شود. حکم این معامله در میان فقهای معاصر محل اختلاف نظر است و قانونگذار نیز در این رابطه تصریح ننموده‌اند. مقاله حاضر درصدد آن است که این معاملات را با ملاکهای فقهی و قانونی ارزیابی ‌کند؛ چراکه اولاً قابلیت انتقال‌پذیری حقّ امتیاز وام و تسهیلات و ثانیاً حکم این قبیل معاملات محل تردید است. از همین رو با بررسی و تحلیل دیدگاه فقها و قوانین ایران، به روش توصیفی – تحلیلی، نتیجه گرفته شده است که حقّ امتیاز وام و تسهیلات، به عنوان یک حقّ معنوی، قابل انتقال به غیر نمی‌باشد و مستند به دیدگاه برخی از فقهای متأخر و قوانین صادره از سوی بانک‌ها، عدم مشروعیت و ممنوعیت قانونی این معاملات، محرز می‌گردد که البته آثار این پدیده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، بر منع قانونی و شرعی آن تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential and legal evaluation of buying and selling loans and bank facilities

نویسندگان [English]

  • somaye Noori 1
  • Ramin Faghani 2
1 Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Sistan and Baluchestan University
2 Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Payame Noor University of Tehran
چکیده [English]

The transfer of the right to credit loans and bank facilities from the seller to the buyer is a phenomenon called "lending", which is known as a new example of selling. The ruling on this deal is controversial among contemporary jurists, and the legislature has not specified this. This article seeks to evaluate these transactions with jurisprudential and legal criteria; This is because, firstly, the transferability of the franchise of loans and facilities, and secondly, the verdict of such transactions is questionable. Therefore, by examining and analyzing the views of jurists and Iranian laws, in a descriptive-analytical method, it has been concluded that the right to credit loans and facilities, as a spiritual right, can not be transferred to others and is documented in the view of some jurists. Recent laws issued by banks, the illegitimacy and legal prohibition of these transactions, which, of course, the effects of this phenomenon, both economically and socially, emphasize its legal and religious prohibition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buy and sell
  • loans
  • bank facilities
  • royalties
  • generalization of sales