بررسی ماهیت حقوقی ایفای تعهد با غیر موضوع و آثار آن در حقوق افغانستان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

10.22034/fvh.2022.11215.1394

چکیده

هر تعهدی باید پایان پذیرد؛ برای پایان دادن به تعهد اسباب مختلف وجود دارد. حالت اصلی برای سقوط هر تعهد، ایفای آن با موضوع اصلی است. اما این سؤال مطرح است که آیا متعهد و متعهدله می‌توانند با توافق همدیگر تملیک شی دیگری را جای‌گزین ایفای با موضوع اصلی تعهد نمایند؟ در صورت وجود این امکان، ماهیت حقوقی آن چیست و چه آثاری بر آن مرتب می‌شود؟ در این نوشتار نشان داده شده است که در حقوق افغانستان با توافق طرفین امکان جای‌گزین نمودن تملیک شی دیگر به‌جای موضوع اصلی تعهد وجود دارد. در مورد ماهیت این توافق، عده‌ای آن را بیع، عده‌ای دیگر تجدید تعهد دانسته‌اند؛ گروهی آن را نوعی خاصی از ایفاء و گروه دیگر ترکیبی از تجدید تعهد و ایفاء گفته‌اند؛ همچنان نظریاتی وجود دارد که این نهاد صلح معوض است؛ اما تحقیق نشان می‌دهد که این نهاد مطابقت کامل با هیچ‌کدام از نهادهای ذکرشده ندارد و توافق خاصی است که دارای ویژگی‌های مختص به خود بوده و احکام مخصوص خود را دارد. این توافق ویژه، دارای ماهیت دوگانه بوده از یک‌جهت خصوصیت تملیکی و از جهت دیگر خصوصیت ایفایی دارد. لذا از جهاتی احکام بیع و از جهات دیگر احکام ایفاء در مورد آن قابل تطبیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the legal nature of fulfillment of commitment with non-subject and its effects on Afghan law

نویسندگان [English]

  • Ali Sadeqi 1
  • mohammad Emamipoor 2
1 Ph.d student of Private law, Faculty of literature and humanities. university of Guilan
2 assistant professor at Ahlul bayt Intenational university
چکیده [English]

Every obligation must end; there are various ways to end the obligation. The main mode for the fall of any obligations is to fulfill it with the main object. But the question is whether the obligee and the obligor can change it with another object instead of fulfilling the main subject of the obligation, by mutual agreement? If so, what is its legal nature and what are the implications for it? This research shows that in Afghan law, by agreement of the parties, it is possible to replace the transfer of another object ownership with the main subject of the obligation. Regarding the nature of this agreement, some have considered it a sale, others a renewal of commitment; Some have called it a special kind of performance and another group a combination of renewal of commitment and performance; There are still theories that this institution of peace is a substitute; But this research shows that this institution does not fully comply with any of the mentioned institutions and is a special agreement that has its own characteristics and has its own provisions. This special agreement has a dual nature, on the one hand it is possessive and on the other hand it is fulfillment. . Therefore, in some respects, the rulings on sale and in other respects, the rulings on fulfillment can be applied to it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fulfillment of obligation
  • Subject of obligation
  • Possession