نویسنده = �������������� ��������������������� ����������������
چالش‌های احتمالی مناسبت «حکم» و «موضوع» در استنباط احکام

دوره 14، شماره 42، اسفند 1399، صفحه 117-140

10.22034/fvh.2021.5541

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ مهدی دهقان سیمکانی


مبانی پرداخت «مثل» در «قیمیات» از منظر فقه امامیه

دوره 13، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 251-278

10.22034/fvh.2020.4311

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ محسن تسلیخ؛ طیبه احمدی


تأملی فقهی بر مادۀ 851 قانون مدنی (شرط زنده متولد شدن حمل برای تملک در وصیت)

دوره 11، شماره 35، شهریور 1396، صفحه 47-62

10.22034/fvh.2017.1608

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ اسماعیل خدمتی