مبانی پرداخت «مثل» در «قیمیات» از منظر فقه امامیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانشگاه یاسوج

چکیده

اصل ضمان مال غیر به عنوان یکی از اصول مهم و زیر بنایی در فقه و حقوق مورد توجه بسیاری از فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. از جمله موارد اجرای این اصل، غصب مال غیر است؛ در این صورت شارع، غاصب را نیز به منزله تلف‌کننده دانسته و نسبت به مال غیر ضامن میداند. بنا بر نظر مشهور فقیهان در مسئولیتهای مدنی و جبران خسارتها، اگر مال تلف شده، مثلی باشد، مثل باید پرداخت گردد و در صورتی که مال تلف شده قیمی باشد، قیمت آن پرداخت می‌گردد. پژوهش حاضر در صدد اثبات این مسئله است که بتوان خلاف دیدگاه مشهور، در قیمیات نیز مثل را برای جبران خسارت پرداخت نمود. نگارندگان پس از تحلیل و بررسی در ادله مشهور، بدین مسئله دست یافتند که پرداخت مثل در برابر قیمت در قیمیات، این کارایی را دارند که مورد معاملۀ «سلم» قرار گیرند و در جنس و صفت نزدیکتر به شیء تلف شده باشند و امکان پرداخت آن وجود داشته باشد. روش تحقیق این مقاله توصیفی، تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانهای است.
 
 

کلیدواژه‌ها