دوره و شماره: دوره 13، شماره 40، پاییز و زمستان 1398 
3. ملاک حد و تعزیر از منظر فقه مذاهب اسلامی

صفحه 57-72

ایوب شافعی پور؛ محمد امامی؛ حسین نورالدینی


11. مبانی پرداخت «مثل» در «قیمیات» از منظر فقه امامیه

صفحه 251-278

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ محسن تسلیخ؛ طیبه احمدی