دوره و شماره: دوره 13، شماره 40، اسفند 1398 
ملاک حد و تعزیر از منظر فقه مذاهب اسلامی

صفحه 57-72

10.22034/fvh.2020.4102

ایوب شافعی پور؛ محمد امامی؛ حسین نورالدینی


مبانی پرداخت «مثل» در «قیمیات» از منظر فقه امامیه

صفحه 251-278

10.22034/fvh.2020.4311

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ محسن تسلیخ؛ طیبه احمدی