دوره و شماره: دوره 13، شماره 39، بهار و تابستان 1398