نقدی بر دیدگاه مشهور درباره حق توارث زوجین در حد قذف

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قائنات

چکیده

از جمله جرائم حیثیتی که سبب لکه‌دارشدن شخصیت معنوی افراد می‌شود، جرم «قذف» است که با فراگیری رسانه‌های ارتباط جمعی، شیوع روزافزونی یافته است. فارغ از اصل تشریع مجازات «قذف» در شریعت، فقهای امامیه بر انتقال حق مطالبه این حد به ورّاث در فرض وفات مقذوف اتفاق نظر دارند، اما مشهور ایشان افزوده‌اند که چنین حقی نسبت به زوجین قابلیت اعمال نداشته و در نتیجه، عموم توارث نسبت به ایشان با تخصیص مواجه می‌شود. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی، تحلیلی سراغ مستندات این مسئله رفته و با بازکاوی ادله قول مشهور، دیدگاه ایشان را قابل مناقشه دانسته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد اطلاق ادله‌ای که دلالت بر جریان توارث در حد قذف دارند، شامل زوجین(زن و شوهر) نیز می‌شود؛ همچنین می‌توان با استناد به دلیل عقلی به جریان توارث بین زوجین قائل شد، چه اینکه فلسفه تشریعِ قذف، پاسداری از حریم معنوی افراد است و در این امر، همسران به دلیل انس و الفت مستمر، دست‌کم در ردیف سایر بستگان قرار می‌گیرند. از دیگر سو، مهم‌ترین مستند مشهور در اثبات دیدگاه خویش، ادعای وجود اجماع در مسئله است که نتایج پژوهش نشان می‌دهد اجماع ادعایی مزبور بنیان استواری نداشته و در نتیجه، دیدگاه مشهور فاقد وجاهت و دلیل معتبر شرعی است.
 
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:
مگیران:
 https://www.magiran.com/paper/2193078
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1710112

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critique of the popular view about the right of mutual inheritance of the couple in the Hadd of Qazf

نویسنده [English]

  • ali mohammadian
چکیده [English]

Among the honor crimes that tarnish the spiritual character of individuals is the crime of "Qazf" which has become increasingly prevalent with the advent of mass media. Irrespective of legislating the punishment of "Qazf" in the Shari'a, Imamiah jurists agree on the transfer of the right to claim this "Hadd" to the heirs in the case of the death of the victim, the majority of them have added that such a right could not be applied to spouses and they are excepted from the above mentioned general rule. The present article in a descriptive, analytical study has gone to the documents of this issue and by reviewing the arguments of the famous viewpoint, has considered it controversial. The results of the research show that the absoluteness of arguments that indicate the application of inheritance in the Hadd of Qazf also includes couples (husband and wife); It can also be argued by intellectual reasons for application of mutual inheritance between the couples, since the philosophy of Qazf legislation is to protect the spiritual reverence of individuals, and in this regard, spouses are at least in the ranks of other relatives due to their constant love and affection. On the other hand, the most important document of the viewpoint of the majority is the claim of consensus on the issue, while the results of the research show that the said consensus has no solid foundation and as a result, the popular view lacks valid religious reason.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qazf
  • the victim of Qazf
  • the perpetrator of Qazf
  • mutual inheritance
  • spouses
قرآن کریم
- ابن ادریس، محمد بن منصور(1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- ابن زهره، حمزة بن على حسینى(1417ق)، غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، چ1، قم: مؤسسه امام صادق7.
- ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم(1414ق)، لسان العرب،چ3، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع/ دار صادر.
- ابن­حمزه طوسى، محمد بن على(1408)، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، در یک جلد، چ1، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى;.
- اردبیلى، احمد بن محمد(1403ق)، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- اسکافى، ابن جنید، محمد بن احمد کاتب بغدادى(1416ق)، مجموعه فتاوى ابن جنید، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
- انصارى، مرتضى بن محمد امین(1416ق)، فرائد الاصول، چ5، قم: موسسۀ النشر الاسلامی التابعۀ لجماعۀ المدرسین بقم‏.
- بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم(1405ق)، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهره، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- بهجت فومنى، محمدتقى(1426ق)، جامع المسائل، چ2، قم: دفتر معظم‌له.
- تبریزى، جواد بن على(1417ق)، أسس الحدود و التعزیرات، چ1، قم: دفتر مؤلف.
- جعفری لنگرودى، محمدجعفر(1370)، ترمینولوژى حقوق، چ3، تهران: انتشارات گنج دانش.
- جناتی شاهرودى، محمد ابراهیم(بی‌تا)، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى، [بی­جا].
- حائرى طباطبایی، سید على بن محمد(1418ق)، ریاض المسائل(ط-الحدیثة)، چ1، قم: ‏مؤسسه آل البیت:.
- حسینی روحانی، سید صادق(1412ق)، فقه الصادق7، چ1، قم: مدرسه امام صادق7.
- حسینی شیرازى، سید صادق(1425ق)، التعلیقات على شرائع الإسلام، چ6، قم: انتشارات استقلال.
- خوانسارى، سید احمد بن یوسف(1405ق)، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، چ2، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
- راغب اصفهانى، حسین بن محمد(1412ق)، مفردات ألفاظ القرآن، چ1، بیروت: دار العلم/ الدار الشامیة.
- زبیدى حسینی، سید محمد مرتضى(1414ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، چ1، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
- سبحانى تبریزى، جعفر(1388)، الوسیط فی اُصول الفقه، چ4، قم: موسسه امام صادق7.
- سبزوارى، سید عبد الأعلى(1413ق)، مهذّب الأحکام، چ4، قم: مؤسسه المنار/ دفتر معظم له.
- سلاّر دیلمى، حمزة بن عبد العزیز(1404ق)، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، چ1، قم: منشورات الحرمین.
- شریف مرتضى، على بن حسین(1415ق)، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- ــــــــــــــــــــــــــــ(1417ق)، المسائل الناصریات، چ1، تهران: رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیه.
- شهید اول، محمد بن مکی(1410ق)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیه، چ1، بیروت: دار التراث/ الدار الإسلامیه.
- شهید ثانی، زین الدین بن على(1410ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه(المحشّى کلانتر)، چ1، قم: کتابفروشى داورى.
- ـــــــــــــــــــــــــ(1413ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، چ1، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیه.
- صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد(1414ق)، المحیط فی اللغة، چ1، بیروت: عالم الکتاب.
- صادقی تهرانی، محمد(1425ق)، تبصرة الفقها بین الکتاب و السنة، قم: انتشارات فرهنگ اسلامی.
- صدوق اوّل، على بن بابویه(بی‌تا)، مجموعة فتاوى ابن بابویه، چ1، قم: [بی‌نا].
- صدوق، محمّد بن على بن بابویه(1415ق)، المقنع، چ1، قم: مؤسسه امام هادى7.
- صدوق، محمّد بن على بن بابویه(1418ق)، الهدایة فی الأصول و الفروع، چ1، قم: مؤسسه امام هادى7.
- طرابلسى، ابن براج، قاضى عبد العزیز(1406ق)، المهذب، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- طریحى، فخرالدین(1416ق)، مجمع البحرین، چ3، تهران: کتابفروشى مرتضوى.
- طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن(1407ق)، الخلاف، ، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- ــــــــــــــــــــــــــــ(1387ق)، المبسوط فی فقه الإمامیه، چ3، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریه.
- ــــــــــــــــــــــــــــ(1400ق)، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، چ2، بیروت: دار الکتاب العربی.
- ــــــــــــــــــــــــــــ(1407ق)، تهذیب الأحکام، چ4، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
- علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر(1420ق)، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیه، چ1، قم: مؤسسه امام صادق7.
- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1410ق)، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1411ق)، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، چ1، قم: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.
- ــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1421ق)، تلخیص المرام فی معرفة الأحکام، چ1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
- علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر(1413ق)، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، 3چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- عمانى، حسن بن على بن ابى عقیل(بی‌تا)، مجموعة فتاوى ابن أبی‌عقیل، چ1، قم: [بی‌نا].
- فاضل هندى، محمد بن حسن(1416ق)، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- فراهیدى، خلیل بن احمد(1410ق)، کتاب العین، 8چ2، قم: نشر هجرت.
- فیض کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضى(بی‌تا)، مفاتیح الشرائع، چ1، قم: انتشارات ‏کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى;.
- قرشى، سید على اکبر(1412ق)، قاموس قرآن، چ6، قم: دارالکتب الإسلامیه.
- قمّى، محمد مؤمن(1422ق)، مبانی تحریر الوسیله - کتاب الحدود، چ1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;.
- کابلى، محمد اسحاق فیاض(بی‌تا)، منهاج الصالحین(للفیاض)، [بی­جا].
- کاشف الغطاء، احمد بن على بن محمدرضا(1423ق)، سفینة النجاة و مشکاة الهدى و مصباح السعادات، چ1، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء;.
- کلینى، ابوجعفر، محمد بن یعقوب(1407ق)، الکافی، چ4، تهران: دارالکتب الإسلامیه.
- کوفى، محمد بن محمد اشعث(بی‌تا)، الجعفریات-الأشعثیات، چ1، تهران: مکتبة نینوى الحدیثه.
- لنکرانى، محمد فاضل موحدى(1422ق)، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحدود، چ1، قم: مرکز فقهى ائمه اطهار:.
- محقق حلی، نجم الدین، جعفر بن حسن(1418ق)، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، چ6، قم: مؤسسة المطبوعات الدینیّه.
- ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چ2، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
- محمدى بامیانى، غلامعلى(1997م)، دروس فی الرسائل، چ1، قم: دار المصطفی لاحیاء التراث.
- مغربى، ابوحنیفه، نعمان بن محمد تمیمى(1385ق)، دعائم الإسلام، چ2، قم: مؤسسه آل البیت:.
- مغنیه، محمد جواد(1421ق)، فقه الإمام الصادق7، چ2، ق» جلد، مؤسسه انصاریان، قم، دوم، 1421ق
- مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى(1413ق)، المقنعه، چ1، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید;.
- مکارم شیرازى، ناصر(1418ق)، أنوار الفقاهه - کتاب الحدود و التعزیرات، چ1، قم: انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب7.
- منتظری، حسینعلى(1429ق)، مجازات‌هاى اسلامى و حقوق بشر، چ1، قم: ارغوان دانش.
- موسوی اردبیلى، سید عبدالکریم(1427ق)، فقه الحدود و التعزیرات، چ2، قم: مؤسسة النشر لجامعة المفید;.
-  امام خمینى، سید روح‌الله(1415ق)، انوار الهدایة فی التعلیقة على الکفایه، چ2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;.
- ــــــــــــــــــــــ(بی‌تا)، تحریر الوسیله، چ1، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.
- موسوی خویى، سید ابوالقاسم(1410ق)، تکملة المنهاج، چ28، قم: نشر مدینة العلم.
- ــــــــــــــــــــــــ(1422ق)، مبانی تکملة المنهاج، چ1، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی;.
- ــــــــــــــــــــــــــ(1419ق)، دراسات فی علم الأصول، چ1، قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت:.
- ــــــــــــــــــــــــــ(1417ق)، مصباح الأصول، چ5، قم: مکتبة الداوری.
- نائینى، محمد حسین(1376)، فوائد الاُصول، چ1، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، هفتم، 1404ق
وحید خراسانى، حسین(1428ق)، منهاج الصالحین، چ5، قم: مدرسه امام باقر