نسبت دلالی «لفظ» و «معنی»

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

استادیار جامعۀ المصطفی, العالمیۀ

چکیده

موضوع این جستار، بررسی چگونگی نسبت دلالی لفظ و معنی است و پرسش اصلی تحقیق این است که آیا دلالت لفظ بر معنی ذاتی واقعی یا وضعی اعتباری است؟ در این تحقیق در پاسخ به پرسش مزبور فرضیه رابطه دلالی وضعی لفظ بر معنی به ثبوت می‌رسد و فرضیه‌های رقیب ابطال می‌شوند. شیوۀ پژوهش در این تحقیق، توصیفی‌ـ‌تحلیلی از طریق تحلیل مفهومی ‌و گزاره‌ای و با رویکرد انتقادی است. مهم‌ترین نتایج و یافته‌هایی که این تحقیق به آنها دست یافته، عبارت‌اند از: 1. نقد نظریه دلالت ذاتی لفظ بر معنی؛ 2. نقد تعاریف نظریه جعل و اعتبار؛ 3. نقد نظریه تعهد؛ 4.نقد نظریه دلالت ذاتی و جعلی؛ 5. نقدنظریه دلالت ذاتی و جعلی؛ 6. نقد نظریه واسطه دلالت ذاتی و جعلی؛ 7. نقد نظریه جعل ملازمه واقعی؛ 8. نقد نظریه قرن اکید؛ 9. تبیین نظریه دلالت وضعی لفظ بر معنی.
 
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:
مگیران:
 https://www.magiran.com/paper/1524383
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1199269

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The implicational relation between word and meaning

نویسنده [English]

  • Sayed Majid Mirdamadi
Assistant professor at Al Mustafa International University
چکیده [English]

The subject matter of this research is the study of the kind of implicational relation between word and meaning and the main question is that whether the implication of meaning by word is inherent and actual or adventitious? To answer this question, the hypothesis about adventitious implicational relation of word with meaning is proved and the contrary theories are rejected in this paper. The research method in this study is descriptive – analytic by conception and statement analysis and with a critical approach. The most important findings this study has achieved are: 1. the critique of the theory of inherent implication of meaning by word; 2. the critique of the definitions of adventitious theory; 3. the critique of pledge theory; 4. the critique of the theory about inherent and adventitious implication; 5. the critique of the intermediate theory between inherent and adventitious implication; 6. The critique of the theory about creation of factual correlation; 7. The critique of the close connection theory; 8. Explanation of the theory about adventitious implicational relation of word with meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The wife’s heritage
  • The wife as the only inheritor
  • The qualified jurists
  • Returning the rest of the property
  • The time of after infallible imams
¾     آلستون، ویلیام‌پی(1381)، فلسفه زبان، ترجمه احمد ایران‌منش و احمدرضا جلیلی، چ1، دفتر و نشر سهروردی، تهران.
¾     ابن سینا، حسین(1404ق)، الشفاء، مصحح: سعید زائد، مکتبۀ آیۀ الله مرعشی، قم.
¾     ابن جنی، ابوالفتح عثمان(بی‌تا)، الخصائص، تحقیق محمدعلی النجار، دار النشر عالم الکتب، بیروت.
¾     ابن‌فارس، ابوالحسین(1420ق معجم مقاییس‌اللغه، تحقیق عبدالسلام هارون، چ2، دار النشر، بیروت.
¾     احسائی، احمد زین‌الدین(1430ق)، جوامع الکلم، الغدیر، بصره.
¾     اسماعیل‌پور، محمدعلی(بی‌تا)، مجمع الافکار و مطرح الانظار، چاپخانه علمیه، قم.
¾     اصفهانی‌غروی، محمدحسین(1404ق)، الفصول الغرویه فی اصول الفقهیه، داراحیاءالعلوم الاسلامیه، چ سنگی.
¾     ـــــــــــــــــــــــــ (1372)، نهایۀ الدرایه، تحقیق: مهدی احدی امیرکلانی، انتشارات سیدالشهداء}، قم.
¾     امام خمینی، روح‌الله(1414ق)، مناهج الوصول، چ1، موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی، قم.
¾     ایروانی نجفی، میرزاعلی(1422ق)، الاصول فی علم الاصول، تحقیق: محمدکاظم رحمان‌ستایش، چ1، مرکز ابحاث و دراسات اسلامی‌، قم.
¾     انیس ابراهیم(1958م)، دلالۀ الالفاظ، چ1، مکتبۀ الانجلو المصریه، چاپ سربی، مصر.
¾     _  بروجردی نجفی، محمدتقی(1405ق)، نهایۀ الافکار، مؤسسه نشر اسلامی، قم.
¾     تهانوی، محمد علی(1996م)،کشاف اصطلاحات الفنون، مکتبۀ لبنان ناشرون، لبنان.
¾     جرجانی، میر سید شریف(1306ق)، التعریفات، مطبعۀ الخیریه، مصر.
¾     جزائری مروج، سیدمحمدجعفر(1415ق)، منتهی الدرایۀ فی توضیح الکفایه، چ6، مطبعۀ غدیر، نجف.
¾     جواهری، محمدتقی(1428ق)، غایۀ المامول من علم الاصول، تحقیق: مجمع فکراسلامی، چاپخانه ظهور، قم.
¾     حائری، عبدالکریم(بی‌تا)، درر الفوائد، تحقیق: محمد مومن قمی‌، مؤسسه نشر اسلامی‌، قم.
¾     حسینی‌حائری، سیدکاظم(1428ق)، مباحث الاصول، چ1، چاپخانه ظهور، قم
¾     حکیم، سید عبدالصاحب(1413ق)، منتقی الاصول، چاپ امیر.
¾     حلى، حسن‌بن‌یوسف(1421ق)، تهذیب الوصول الی علم الاصول،تحقیق: محمدحسین رضوی کشمیری، چ1، مؤسسه امام علی}، لندن.
¾     خراسانی، محمدکاظم(1412ق)، کفایۀ الاصول، مؤسسه نشراسلامی، قم.
¾     خویی، سید ابوالقاسم(1368)، اجود التقریرات، انتشارات مصطفوی، قم.
¾     رازی، فخرالدین(1400ق)، المحصول فی علم الاصول الفقه، چ1، دارالنشر، ریاض.
¾     رشتی، میرزا(1313ق)،بدائع الافکار، مؤسسه آل‌البیت]، قم.
¾     سبط الشیخ احمد(بی‌تا)، الوسیط بین الوجیز و البسیط، چ1، چاپخانه قیام، قم.
¾     سیوطی، جلال‌الدین(1408ق)، المزهر فی علوم اللغۀ و انواعها، تصحیح و تعلیق: محمد مولی‌بک و دیگران، منشورات مکتبۀ العصریه، بیروت.
¾     شیرازی، صدرالدین محمد(1981م)، الحکمۀ المتعالیه فی الاسفار العقلیۀ الاربعه، داراحیاء التراث، بیروت.
¾     صدر، محمد باقر(1412ق)، دروس فی علم الاصول(حلقۀ الاولی و الثانیه)، مجمع الفکر الاسلامی، قم.
¾     طباطبایی، محمدحسین(بی‌تا)، تعلیقۀ کفایۀ الا صول، بنیاد علمی فکری علامه طباطبایی.
¾     عراقی، آغاضیاءالدین(1414ق)، مقالات الاصول، مجمع الفکر الاسلامی.
¾     فیاض محمد اسحاق(1410ق)، محاضرات فی اصول الفقه، دار الهادی للمطبوعات، قم.
¾     قطیفی، سید عدنان(1414 ق)، الرافد فی علم الاصول، چ1، چاپخانه مهرقم.
¾     کاظمی‌خراسانی، محمدعلی(1414ق)، فوائد الاصول، چ4، مؤسسه نشر اسلامی، قم.
¾     مشکینی، میرزا ابی‌الحسن(1413ق)، حواشی کفایۀ الاصول، تحقیق سامی‌خفاجی، انتشارات لقمان، قم.
¾     منتظری، حسینعلی(1415ق)، نهایۀ الاصول، چ1، نشر تفکر، قم.
¾     موسوی بجنوردی، سیدحسن(بی‌تا)، منتهی الاصول، چ2، انتشارات بصیرتی، قم.
¾     نجفی اصفهانی، محمدرضا(1413ق)، وقایۀ الاذهان، چ1، موسسة آل‌البیت]‏، قم.
¾     نهاوندی نجفی، على بن فتح‏الله(1320ق)، تشریح الاصول، چ1، میرزا محمدعلی تاجر طهران‏، تهران.
¾     واترمن، جان.تی(1347)، سیری در زبان‌شناسی، ترجمه فریدون بدره‌ای، شرکت سهامی ‌کتاب‌های جیبی، تهران.
¾     هاشمی، ‌سید محمود(1417ق)، بحوث فی علم الاصول، چ3، دار المعارف فقه اسلامی.