دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، پاییز و زمستان 1394 
1. بررسی قبض و بسط کیفرهای حدی

صفحه 5-26

رضا دانشور ثانی؛ قدرت الله رمضانی


4. بازجستی در ماهیت «خیار شرکت» و «خیار تبعض صفقه»

صفحه 69-88

علی باقری؛ سعید ابراهیمی؛ محمد خلیلی


5. نسبت دلالی «لفظ» و «معنی»

صفحه 89-112

سید مجید میردامادی