تبیین فقهی و حقوقی جریان امارۀ مجرمیت در بحث قسّامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ارومیه

2 استادیار دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه

چکیده

در عصر حاضر که به دلیل پیشرفت فنّاوری و مهارت‌های علمی و عملیِ متخصصان و کارشناسان رشته جرم‌شناسی، امر کشف جرم و مجرم تسهیل‌یافته است، تشخیص مرتکب قتل از طریق قسامه انتقاد بسیاری از حقوقدانان را در برداشته است، لیکن دلیل اثباتی‌بودن قسامه و اجرای اماره مجرمیت در مورد آن، بحثی است که از دیدگاه دین مبین اسلام به دلیل اهمیتی که به جان انسان‌ها و امنیت جامعه اسلامی قائل است، پذیرفته‌شده است. معکوس شدن آثار اصل برائت به ‌خصوص معکوس‌شدن بار اثبات دلیل، حق حبس متهم و معکوس‌شدن بی‌طرفی نظریه قضایی از اموری هستند که به‌وضوح بیانگر جریان اماره مجرمیت در بحث قسامه است. بنابراین می‌توان با تحقیق و بررسی در متون فقهی حکم قصاص در قسامه را تغییر داده و آن را تبدیل به دیه نمود.