دوره و شماره: دوره 12، شماره 38، پاییز و زمستان 1397