بررسی منابع درآمد قاضی در فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات دانشگاه یزد

چکیده

منصب قضا یکی از مهم‌ترین مناصب اجتماعی است که یکی از شئون مهم این منصب، شأن اقتصادی آن است. بر اساس استقراء می‌توان درآمدهای قاضی را در چهار موردِ رشوه، هدایا، عوض(اجرت یا جعل) و ارتزاق از بیت‌المال محصور ‌دانست؛ رشوه با توجه به ادله اربعه مطلقاً حرام است. درباره هدایا، اختلاف نظر وجود دارد، ولی طبق تمامی نظرات، نگرفتن هدیه اولویت دارد و علاوه اینکه منبع ثابت و قابل اعتمادی نیز برای درآمد قاضی نیست. در مورد عوض(جعل یا اجرت) نظرات متفاوتی ارائه شده است که ریشه در قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دارد، ولی با توجه به روایاتی که اخذ اجرت بر قضاوت را سُحت معرفی کرده‌اند، اخذ اجرت خلاف احتیاط است. در نتیجه تنها راهی که برای درآمد قاضی می‌ماند ارتزاق وی از بیت‌المال است که فقها در اصل جواز ارتزاق متفق‌القول هستند، اما اختلاف در شرایط قاضی برای جواز ارتزاق است. برخی ارتزاق قاضی غنی که قضاوت بر او متعین گردیده را حرام می‌دانند و برخی شرط ارتزاق قاضی را احتیاج وی می‌دانند. برخی دیگر نیز ارتزاق قاضی را مطلقاً جایز می‌دانند. با توجه به نارسایی ادله دو نظریه اول و وجاهت ادله نظریه سوم، این نظریه قابل دفاع است.
 
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:
مگیران:
 https://www.magiran.com/paper/1961116
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1444081

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the income sources of the judge in Imamiah jurisprudence

نویسندگان [English]

  • hojjat aziz allahi 1
  • ali tavallaee 2
1 PH D student of Islamic jurisprudence and the bases of Islamic law, Tehran University
2 Associate Professor of Law and Fundamentals of Law, Faculty of Theology, Yazd University
چکیده [English]

One of the most important social positions is judgment, since existence of reference for solving the hostilities is necessary. One of the aspects of this position is the financial aspect that has been considered by the grand Islamic jurists. According to researches we can confine the income ways of the judges to these four ways: bribery, gifts, consideration (wage or contract) and taking from the treasury (Bait Al-Mal). Bribery is forbidden according to all the four Islamic reasons. As to the gifts there are different ideas but according to all of them not taking them is better. Moreover, it is not a fixed and reliable income source for the judge. There are also different ideas about consideration the stem of which is in the principle of illegitimacy of taking money in consideration of obligatory jobs. Given that some Hadiths say taking fees for judgment is forbidden, taking them is indiscreet which is far from the judge’s dignity especially given that his justice is necessary. Therefore, the only way for livelihood of the judge is using from the treasury. The jurists unanimously allow this feeding from treasury but there are some disagreements about the conditions of the judge who is going to use it. Some believe that a wealthy judge for whom judgment is certainly obliged cannot feed from treasury and some others generally condition it to the need of the judge. Some permit it absolutely. Given the inadequacy of the proofs of the two first ideas, the third one can be defended.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • income sources of the judge
  • bribery
  • gifts
  • consideration (wage or contract) and taking from the treasury (Bait Al-Mal)
 قرآن کریم(ترجمه­ علی مشکینی)
-         آشتیانى، میرزا محمد حسن(1425ق)، کتاب القضاء، ج1، چ1، قم: انتشارات زهیر.
-         ابن‌اثیرجزرى، مبارک(بی‌تا)، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج2و3، چ1، قم: اسماعیلیان.
-         ابن‌ادریس حلّى، محمد(1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج2، چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-         ابن بابویه، محمد ابن على(1403ق)، معانی الأخبار، چ1،  قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-         ابن براج طرابلسى، عبد العزیز(1406ق)، المهذب، ج2، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-         ابن منظور، محمد(1414ق)، لسان العرب، ج10و14، چ3، بیروت: دار الفکر/ دار صادر.
-         اردبیلى، احمد(1403ق)، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 8 و12، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-         اشعث کوفى، محمدبن‌محمد(بی‌تا)، الجعفریات‌-‌الأشعثیات، چ1، تهران، مکتبة نینوى الحدیثة.
-         انصارى، مرتضى(1415ق)، القضاء و الشهادات، چ1، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.
-         ــــــــــــــ(1415ق)،  کتاب المکاسب، ج1، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.
-         ایروانی، باقر(1427ق)، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجعفری‌، ج3، چ2، قم.
-         بحرانى، حسین(بی‌تا)، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج14، چ1، قم: مجمع البحوث العلمیة.
-         بهجت، محمد تقى(1426ق)، جامع المسائل، ج2، چ2، قم: دفتر معظم‌له.
-         بیهقی، احمد(بی‌تا)، السنن الکبری، ج4، چ3، بیروت: دارالفکر.
-         تبریزى، جواد(بی‌تا)، أسس القضاء و الشهادة، چ1، قم: دفتر مؤلف.
-         جوهرى، اسماعیل(1410ق)، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ج4 و 6، چ1، بیروت: دار العلم للملایین.
-         حسینی حائری، سید محمدکاظم(1415ق)، القضاء فی الفقه الإسلامی، چ1، قم: ‌مجمع اندیشه اسلامى.‌
-         حرعاملى، محمدبن‌حسن(1409ق)، وسائل‌ الشیعة، ج17و27، قم: مؤسسه آل‌البیت].
-         حمیرى، نشوان بن سعید(1420ق)، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج4، چ1،  بیروت: دار الفکر المعاصر.
-         خمینى، سید روح اللّه(1422ق)، استفتائات، ج3، چ 5، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-         خوانسارى، سید احمد(1405ق)، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج3، چ2، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
-         راغب اصفهانى، حسین(1412ق)، مفردات ألفاظ القرآن، چ1، لبنان: دار العلم/ الدار الشامیة.
-  روحانی، سید صادق(بی‌تا)، منهاج الصالحین.‌
-  زبیدى، سید محمد مرتضى(1414ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، ج13و19، چ1، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
-         سبحانى تبریزى، جعفر(1424ق)، المواهب فی تحریر أحکام المکاسب، چ1، قم: مؤسسه امام صادق}.
-         ـــــــــــــــــــ(1418ق)، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج1، چ2، قم: مؤسسه امام صادق}.
-         سلّار دیلمى، حمزه(1404ق)، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، چ1، قم: منشورات الحرمین.
-         شهید اول، محمد بن مکى(1417ق)، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج2، چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-         ـــــــــــــــــــــ(بی‌تا)، القواعد و الفوائد، ج 2، چ1، قم: کتابفروشى مفید.
-         ـــــــــــــــــــــ(1410ق)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، چ1، بیروت: دارالتراث/ الدار الإسلامیة.
-         شهید اول(147ق)، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج3، چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-         شهید ثانى، زین‌الدین بن على(1412ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج1، حاشیه سلطان العلماء، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه.
-         ـــــــــــــــــــــــــ(1413ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج4، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
-         شوشتری، محمد تقی(1406ق)، النجعة فی شرح اللمعة، ج7، چ1، تهران: کتابفروشى صدوق.
-         ضیاء الدین عراقى، على(بی‌تا)، کتاب القضاء، چ1، قم: چاپخانه مهر.
-         طباطبایی، سید محمد حسین(1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، ج2، چ5، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-         طباطبایى یزدى، سید محمد کاظم(1414ق)، تکملة العروة الوثقى، ج2، چ1، قم: داورى.
-         طباطبایى، سیدعلى(1418ق)، ریاض المسائل، ج8، چ1، قم: مؤسسة آل‌البیت].
-         طریحى، فخرالدین(1416ق)، مجمع البحرین، ج1، چ3، تهران: کتابفروشى مرتضوى.
-         طوسى، محمد(1387ق)، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج8، چ2، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.
-         ــــــــــــ(1400ق)، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، چ2، بیروت: دار الکتاب العربی.
-         عاملى، سید جواد(1419ق)، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج12، چ1، قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-         عبدالرحمن، محمود(بی‌تا)، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة.
-         علامه حلّى، حسن بن یوسف(1410ق)، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج1، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-         ــــــــــــــــــــــــــ(1411ق)، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین،  چ1، تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1411‍ ق.
-         ـــــــــــــــــــــــــــ(1420ق)، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، ج5، قم: مؤسسه امام‌صادق}.
-         ـــــــــــــــــــــــــــ(1413ق)، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج3، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-         ـــــــــــــــــــــــــــ(1419ق)، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، ج2، قم: مؤسسة آل البیت].
-         علامه مجلسى، محمد باقر(1406ق)، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج10، چ2، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى;.
-         فاضل مقداد(1425ق)، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج2، چ1، قم: انتشارات مرتضوى.
-         فخر المحققین، محمد بن حسن(1378ق)،  إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج2، چ1، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
-         فراهیدی، خلیل ابن احمد(1409ق)، کتاب العین، ج5، چ2، قم: انتشارات هجرت.
-         فیض کاشانی، محمد محسن(بی‌تا)، مفاتیح الشرائع‌، ج3 چ1، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى.
-         فیومى، احمد(بی‌تا)، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج2، چ1، قم: منشورات دار الرضی.
-         کرکى، على(1414ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج7، چ2، قم: آل‌البیت].
-         کشّى، محمد(1409ق)، رجال الکشی، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.
-         گلپایگانى، سید محمد رضا(1413ق)، کتاب القضاء، ج1، چ1، قم: دار القرآن الکریم.
-         ـــــــــــــــــــــــ(1409ق)، مجمع المسائل، ج3، چ2، قم: دارالقرآن‌ الکریم.
-         محقق حلی، جعفر(1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، چ2، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
-         مرعشى نجفى، سید شهاب الدین(1406ق)، منهاج المؤمنین، ج2، چ1، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى;.
-         مغربی، نعمان‌ بن محمد(1385ق)، دعائم الإسلام، ج2، چ2، قم: مؤسسه آل‌البیت].
-         مکارم شیرازى، ناصر(1426ق)، أنوار الفقاهة - کتاب التجارة، چ1، قم: انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب}.
-         موسوى اردبیلى، سید عبد الکریم(1423ق)، فقه القضاء، ج1، چ2، قم: 1423 ق.
-         موسوی خلخالی(1425ق)، الحاکمیة فی الاسلام، چ1، قم: مجمع اندیشه اسلامى‌.
-         میرزای قمّى، ابو القاسم(1427ق)، رسائل المیرزا القمی، ج2، چ1، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
-         نجفى، محمد حسن(1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج40، چ 7، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
-         نراقى، احمد(1415ق)، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج17، چ1، قم: آل‌البیت].
-         هاشمى شاهرودى،سید محمود(1426ق)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]، ج1، چ1، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت].
-         ــــــــــــــــــــــــــ(1417ق)، معجم فقه الجواهر، ج1، چ1، بیروت: الغدیر للطباعة و النشر و التوزیع.
-         ــــــــــــــــــــــــــ(1423ق)، موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل‌البیت]، ج8، چ1، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت].