بررسی تغایر مفاهیم «عین»، «منفعت» و «نفع» در فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده