روند تحقیقات مقدماتی بازپرس در مواجهه با ادله شرعی اثبات حدود و قصاص در قانون آیین ‌دادرسی کیفری ۱۳۹۲

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول)

2 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران مرکز

چکیده

تحقیقات بازپرسی در اکثر نظام‌های حقوقی پیش‌بینی شده است. با این حال، در نظام قضایی ایران اختصاص داشتن ادله شرعی خاص برای اثبات جرایم مشمول مجازات حد و قصاص و همچنین اصل لزوم اقامه ادله شرعی عندالحاکم، نوعی رویارویی مقررات فقهی با مقررات قانونی را شکل داده و آن را به پیکره تحقیقات مقدماتی دادسرا تحمیل کرده است. به دلیل مباحث مربوط به حاکم بودن قاضی، روند تحقیقات مقدماتی بازپرس در مواجهه با ادله شرعی اثبات حدود و قصاص، به شدت تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته است. رویه عملی دادسراها در مواجهه با این موضوع نیز همواره مختلف بوده و در نتیجه آن بیم همیشگی تضییع حقوق شاکیان و متهمان می‌رود و لازم است که در این خصوص راهکاری متحد بر دادسراها حاکم شود. نوشتار حاضر در تلاش است تا به ارائه راهکارهای عملی برای حل این موضوع بپردازد.
 
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:
مگیران:
https://www.magiran.com/paper/2193435 
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1698082/

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The process of preliminary investigation of the investigator in the face of religious evidences of Hadds and retaliation in the Criminal Procedure Code 1392

نویسندگان [English]

  • Saleh Ghafari Cherati 1
  • Kiomars Kalantari 2
  • Mohammad hosain Zahediyan 3
1 University of mazadaran
2 Professor at faculty of law and political sciences of Mazandaran University
3 PH D student at faculty of law of Tehran University
چکیده [English]

Interrogation investigations are foreseen in most legal systems. However, in the Iranian judiciary, the allocation of specific religious evidence to prove crimes punishable by had (fixed punishments) and retaliation, as well as the principle of the need to provide religious evidences in front of the ruler has formed a kind of confrontation of jurisprudential rules with legal regulations and imposed it on the preliminary investigation body of the court. Due to the issues related to the ruling of the judge, the process of the preliminary investigation of the investigator in the face of the religious evidences of Hadds and retaliation has been severely overshadowed by this issue. The practical attitudes of the courts in dealing with this issue have always been different, and as a result, there is a constant fear of violating the rights of plaintiffs and defendants, and it is necessary to have a unified solution in this regard. The present article tries to provide practical solutions to solve this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious evidences
  • investigator
  • preliminary investigations
  • Ruler
  • Court
- آشوری، محمد(1384)، آیین دادرسی کیفری، ج2، چ6، تهران: انتشارات سمت.
-  بهرامی خوشکار، محمد و عاتکه قاسمی‌زاد(1391)، «قضاوت غیر مجتهد درفقه امامیه»، فصلنامه فقه اهل بیت، س17، ش67-66، ص204-169.
- حاجی ده آبادی، محمد علی(1384)، «قاعده درء در فقه امامیه و حقوق ایران»، مجله فقه و حقوق، س4، ش6، ص62-33.
- حدادزاده نیری، محمدرضا(1388)، تحقیق در جرایم منافی عفت، مجله حقوقی دادگستری ؛ س73، ش 67، ص126-115.
- دیانی، عبدالرسول(1386)، ادله اثبات دعوی، چ2، تهران: انتشارات تدریس.
- دهقان، علی و محمد جواد فتحی(1388)، «استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی و تاثیر آن در تحقق دادرسی عادلانه»، فصلنامه فقه و حقوق، س5، ش20، ص109-89.
- زراعت، عباس(1382)، اصول آیین دادرسی کیفری ایران، چ1، تهران: انتشارات مجد.
- مرعشی، سید محمد حسن(1372)، «قسامه»، مجله حقوقی دادگستری، ش 8، ص 32-23.
- ــــــــــــــــــــــــــ(1375)،  «بحثی درباره لوث و قسامه و قضاوت زن»، مجله فقه اهل بیت8، ش 5 و 6، ص 168-157.
- موسوی سنگلاخی، سید محمد یعقوب(1390)، «مبانی فقهی نفوذ حکم قاضی مأذون» ؛ پژوهشنامه فقهی، ش4، ص253-223.
- شاملو احمدی، محمد حسین(1383)، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، چ2، تهران: انتشارات دادیار.
- صوفی‌آبادی، محمود(1388)، «بررسی شرط عدالت در قاضی و شاخصه‌های عدالت قضایی در فقه و حقوق ایران»، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، س5، ش 15، ص 134-113.
- عاملی، شهید ثانی زین‌الدین بن علی(1413ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج15، چ1، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه.
- فلاحی، احمد(1389)، مجازات در حقوق کیفری، مجله حقوقی دادگستر، دوره 74، ش70، ص 68-92.
- گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی(1387)، ادله اثبات دعاوی کیفری، چ4، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
- محقق داماد، سید مصطفی(1386)، قواعد فقه، ج4، چ8، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
- مصلایی، علیرضا(1389)، جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه و تکلیف دادسرا، فصلنامه تعالی حقوق، س2، ش7، ص 117-126.
- معاونت آموزش قوه قضائیه(1382)، مجموعه نظرات مشورتی فقهی در امور کیفری، ج8، چ2، تهران: انتشارات جنگل.
-  هاشمی شاهرودی، سید محمود، یزدی، محمد و محمد مهدی آصفی(1374)، فقه و زمان، مجله فقه اهل بیت:، ش3، ص38- 23.
- یزدی، محمد(1384)، بحثی در قسامه، مجله فقه اهل بیت8، س10، ش37، ص 35-1.
-  Mcbride ,Jeremi؛Human Right and criminal procedure؛ First edition , London: Council of europe publishing , 2009.
-Samaha ,Joel ؛Criminal Procedure ؛Eight edition , Washington: Wadsworth cengage learning , 2011.
-  Scheb ,John M ؛Criminal Procedure؛ Sixth edition , Washington: Wadsworth cengagelaerning , 2011.