دوره و شماره: دوره 14، شماره 41، شهریور 1399، صفحه 1-300 
میانجیگری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

صفحه 5-30

10.22034/fvh.2020.4884

سیدمحمدمهدی ساداتی؛ سید محمد جواد ساداتی؛ بابک محمدی کراچی