دوره و شماره: دوره 14، شماره 41، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-300 
1. میانجیگری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

صفحه 5-30

سیدمحمدمهدی ساداتی؛ سید محمد جواد ساداتی؛ بابک محمدی کراچی


3. ارشاد «باغی» قبل از قیام مسلحانه در فقه امامیه

صفحه 57-84

نیکو نیک زر؛ علی تولایی؛ حسن قاسمی مقدم


8. تحلیل حکم «هایمنوپلاستی» از منظر فقه فریقین

صفحه 177-204

فتح الله قربانی؛ لیلا قربانی؛ علی نجیبیان


11. بررسی احکام شهرسازی با رویکرد کاربری مسکونی

صفحه 251-275

مریم وفادار نصرالله زاده