تحلیل حکم «هایمنوپلاستی» از منظر فقه فریقین

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه پیام نور نهاوند (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه بوعلی همدان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هایمنوپلاستی(ترمیم بکارت) گرچه فی نفسه از نظر فقهی حرمت ندارد، لیکن بهره‌گیری از آن به دلیل مقدمات و ملازمات ناپسند و منتهی شدن به مفاسدی چون اختلاط انساب و... تنها به صورت محدود قابل پذیرش است. در بسیاری از موارد از جمله ممنوعیت هایمنوپلاستی با قصد تدلیس و کتمان حقائق گذشته اتفاق نظر وجود دارد و در برخی موارد همچون موردی که فقد بکارت ناشی از زنای با رغبت باشد، لیکن مرتکب مشهور به زنا نباشد بنا به نظر اهل‌سنت اگر فرد توبه نکند، هایمنوپلاستی ممنوع است، حال آنکه در نگاه فقه شیعه اگر فقدان بکارت ناشی از رغبت به زنا و اصرار بدان باشد، هایمنوپلاستی در خصوص وی ممنوع است که حکایت از دو نگاه متفاوت نسبت به جواز یا عدم جواز هایمنوپلاستی دارد. دلیل تشتت آراء در این خصوص را می‌توان ریشه در استناد به دسته‌ای از قواعد فقهی همچون عسر و حرج، اضطرار و لاضرر دانست. این پژوهش بر این است که هایمنوپلاستی مطلقاً ممنوع نیست، بلکه به نحو مشروط مجاز است.
 
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:
مگیران:
 https://www.magiran.com/paper/2193441
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1698085

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of the rule of "hymenoplasty" from the perspective of jurisprudence of the two Islamic schools

نویسندگان [English]

  • Fathollah ghorbani 1
  • Leila Ghorbani 2
  • Ali Najibian 3
1 Pnu
2 MA of Quranic sciences and Hadith, Buali University of Hamadan.
3 Faculty member of Payame Noor University of Tehran
چکیده [English]

Hymenoplasty (restoration of virginity), although in itself is not forbidden from the jurisprudential point of view, but its use is acceptable only to a limited extent due to improper preliminaries and incidentals and leading to corruptions such as mixing of parentages, etc. In many cases, including the prohibition of hymenoplasty with the intention of falsifying and concealing past truths, there is a consensus, and in some cases, such as the case where the lack of virginity is due to voluntary adultery, but the perpetrator is not well-known to commit adultery, if she has not repented Hymenoplasty is forbidden according to the Ahl al-Sunnah, while in the view of Shiite jurisprudence, if the lack of virginity is due to the desire to commit adultery and insistence on it, hymenoplasty is forbidden for her, which indicates two different views on the permission or impermissibility of hymenoplasty. The reason for the divergence of opinions in this regard can be considered as citing a group of jurisprudential rules such as Osr and Haraj (hardship), urgency and no harm. This study suggests that hymenoplasty is not strictly prohibited, but is conditionally permitted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hymenoplasty
  • removing
  • virginity
  • falsifying
  • spread of depravity
  • urgency
- احسان پور سیدرضا و مدیحه هاشم‌پور(1392)، مفهوم فقهی بکارت، فصلنامه فقه پزشکی، س5، ش17.
- بسامی، مسعود(1389)، هایمنوپلاستی؛ ضمان بیمار و پزشک معالج، فصلنامه حقوق پزشکی، س4، ش15.
- جناتی، محمدابراهیم(1382)، رساله توضیح المسائل، قم: انتشارات انصاریان.
- زرگوش نسب، عبدالجبار(1387)، بررسی احکام ترمیم بکارت، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، س4، ش13.
- سادات حسینی، سید عباس(1388)، بکرنمایی از منظر فقه پزشکی، فصلنامه فقه پزشکی، س1، ش1.
- سیستانی، علی(1420ق)، منتخب توضیح المسائل، قم: انتشارات دفتر آیت الله سیستانی.
- ف‍ی‍ض‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا(1381)، م‍ب‍ادی‌ ف‍ق‍ه‌ و اص‍ول‌، ته‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌.
- گودرزی، فرامرز و مهرزاد کیانی(1394)، پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق، تهران: انتشارات سمت.
- م‍ح‍ق‍ق‌دام‍اد، م‍ص‍طف‍ی‌(1380)، قواعد فقه مدنی، ته‍ران‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی.‌
- مکارم شیرازی، ناصر(1427ق)، استفتائات جدید، قم: انتشارات مدرسه الامام علی7.
- میرزاده اهری، سید مرتضی(1395)، ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق، قم، انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار:.
ب) منابع عربی
- ابراهیمی قمی، ابی حسن علی(1404ق)، تفسیر قمی، قم: دارالکتاب.
- ابن‌عابدین، محمد امین(1421ق)، حاشیه ابن عابدین، دمشق: دارالثقافه.
- ابن نجیم، زین الدین(1426ق)، الاشباه و النظائر، بیروت: دارالفکر.
- انصاری، مرتضی (1415ق)، کتاب النکاح، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری.
- انصاری، مرتضی بن محمدامین(1411ق)، رسالة فی التحریم من جهة المصاهره، قم: دارالذخائر.
- ـــــــــــــــــــــــــــ(1414ق)، رسائل فقهیه، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
- بجنوردی، سیدحسن موسوی(1424ق)، القواعد الفقهیه، ق‍م‌: نشر دل‍ی‍ل‌ م‍ا‏.
- بحرانی، سیدهاشم(1295ق)، البرهان فی تفسیر القرآن، قم: انتشارات دارالکتب‌العلمیه‏‫‏‏.
- ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌(1420ق)، المدخل الی‌السنن‌ الکبری، ریاض: نشر اضوا‌ءالسلف.
- تبریزی، میرزاجواد(1430ق)، ارشاد الطاب الی التعلیق علی المکاسب، قم: دارالصدیقۀ الشهیده3‏‫.
- تمیمی، عزالدین(1987م)، رتق غشاء البکارة من منظور اسلامی، کویت: المنظمه الإسلامیه للعلوم الطبیه.
- ج‍زای‍ری‌، م‍ح‍م‍د‌ ج‍ع‍ف‍ر(1427ق)، م‍ن‍ت‍ه‍ی ‌‌ال‍درای‍ۀ‌ ف‍ی‌ ت‍وض‍ی‍ح ‌ال‍ک‍ف‍ای‍ه‌، ق‍م‌: نشر الفقاهه‏‫.
- جوهری، اسماعیل بن حماد(1407ق)، الصحاح تاج اللغة، بیروت: دارالعلم للملایین.
- حرعاملی، محمد بن حسن(1412ق)، وسائل الشیعه، قم: موسسة آل‌البیت.
- حسینی عاملی، محمد جواد(1419ق)، مفتاح الکرامة، قم: موسسۀ ‌النشر ‌الاسلامی.
- حکیم، سید محسن طباطبایی(1391ق)، مستمسک العروة الوثقی، قم، دار التفسیر.
- حلی، اب‍ن‌ ادری‍س‌‏‫(1428ق)، السرائر الحاوی لتحریر‌الفتاوی، قم: موسسۀ ‌النشر ‌الاسلامی.
- خویی، سید ابوالقاسم(1410ق)، منهاج الصالحین، قم: مدینة العلم، آیت‌الله الخوئی.
- ـــــــــــــــــــ‌(1417ق)، م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ف‍ق‍اه‍ه‌، ق‍م‌: م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ص‍اری‍ان‌.
- ـــــــــــــــــــ(1428ق)، فقه الأعذار الشرعیه و المسائل الطبیه، قم: دار الصدیقه الشهیده.
- رملی، شمس الدین(1404ق)، نهایۀ المحتاج، بیروت: دارالفکر.
- روحانی، سید صادق(1412ق)، فقه الصادق7، قم: انتشارات دارالکتاب.
- روحانی، محمدصادق(1414ق)، المسائل المستحدثة، قم: موسسه دارالکتاب.
- سیوطی، عبدالرحمن(1422ق)، الأشباه و النظائر، بیروت: دارالکتاب العربی.
- شنقیطی، محمدبن مختار(2008)، أحکام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیها، ریاض: انتشارات صحابه.
- ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍ی‌(1389ق)، اللمعۀ ‌الدمشقیه، قم: انتشارات دار الفکر.
-  ــــــــــــــــــــ‌(1416ق)، القواعد و الفوائد، قم: مجمع ‌الذخائر الاسلامیه‏.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی(1429ق)، مسالک الافهام، قم: مؤسسه‌ المعارف‌ الاسلامیه‌.
- شوکانی، محمد بن علی(1425ق)، نیل ‌الاوطار، بیروت: دارالکتب ‌العلمیه.
- ص‍در، سید م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر(1390)، دروس فی علم‌ الاصول، قم: دار العلم.
- طباطبایی، محمدحسین(1393)، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
- طوسی، محمدبن حسن(1387ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: انتشارات مکتبة المرتضویة.
- غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د‏‫(1397)، احیاء علوم‌الدین، سنندج: پیروان.
- ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر(1385)، ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ خ‍ان‍واده‌، ت‍ه‍ران‌: شرکت سهامی انتشار‏‫.
- کرکی، علی بن حسین(1414ق)، جامع المقاصد، قم:، موسسة آل البیت: لإحیاء التراث.
- لنکرانی، محمد فاضل (1425ق)، جامع المسائل، قم: انتشارات امیرقلم.
- محسنی، محمدآصف(1382)، الفقه و مسائل الطبیه، قم: بوستان کتاب.
- محقق حلى، جعفر بن حسن(1377ق)، شرائع الاسلام، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
- مصطفوی، سید محمد کاظم(1421ق)، مائۀ قاعدۀ الفقهیه، قم: موسسۀ ‌النشر ‌الاسلامی.
- مغنیه، محمد جواد(1404ق)، فقه الامام جعفر الصادق7، بیروت: دارالجواد.
- م‍ف‍ی‍د، م‍ح‍م‍د ‌ب‍ن ‌م‍ح‍م‍د(1413ق)، ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ اع‍ت‍ق‍ادات ‌‌الام‍ام‍ی‍ه‌، قم: الموتمر العالمی لالفیۀ ‌الشیخ ‌المفید.
- م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌‏‫، ن‍اصر(1370)، ال‍ق‍واع‍د‌ ال‍ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌، ق‍م‌‏‫: م‍درسۀ ‌‌الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌‌اب‍ی‌طال‍ب‌7.
- ـــــــــــــــــــ(1428ق)، کتاب النکاح، قم: مدرسة الإمام علی بن أبی‌طالب7.
- ممدوح، سعد احمد(1430ق)، رتق غشاء البکارة، قاهره: دارالمنظومه.
- منتظری، حسینعلی(1383)، رساله استفتائات، تهران: نشر سایه.
- منصور، خالد(1424ق)، الاحکام الطبیة المتعلقة بالنساء فی فقه الاسلامی، عمان: دارالنفائس.
- نجفی، محمدحسن (1404ق)، جواهر الکلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
- نعیم یاسین، محمد(1999)، أبحاث فقهیۀ فی قضایا طبیۀ معاصره، بیروت: دارالنفائس.
- نووی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن ش‍رف‌(1407ق)، ریاض ‌الصالحین، قاهره: دارالدیان للتراث.
نیشابوری، مسلم بن حجاج(1334ق)، صحیح مسلم، بیروت: دارالطباعۀ العامره.