دوره و شماره: دوره 14، شماره 42، اسفند 1399، صفحه 1-298 
ماهیت شناسی اذن

صفحه 5-26

10.22034/fvh.2021.5536

حسین کاویار؛ ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ حمید میری


بازپژوهی ادله فقهی تقلید از مجتهد متجزی

صفحه 77-94

10.22034/fvh.2021.5539

سید محمدمهدی صابر؛ محمدرضا کیخا؛ علی تولایی