بررسی رویکردهای جرم شناختی به تروریسم دینی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

10.22034/fvh.2021.11004.1380

چکیده

رابطه دین و جرم تروریستی بسیار پیچیده است. از یک سو، آموزه­های دین اسلام با رد هرگونه رفتار خشونت‌آمیز به دنبال ایجاد صلح و امنیت در جامعه است و از سوی دیگر، سوء برداشت از دین می­تواند منجر به تروریسم دینی شود. رابطه میان ایدئولوژی و جرم در زمره موضوعاتی است که در جرم‌شناسی چندان بدان توجه نشده است. با این حال، ایدئولوژی موجب ارتکاب شدیدترین و شنیع‌ترین جرایم می‌شود که از آن جمله می‌توان به تروریسم اشاره کرد. اگرچه ایدئولوژی‌های مختلف ممکن است موجب ارتکاب جرم شوند، اما ایدئولوژی دینی یکی از مهم‌ترین اشکالی است که افراد با پای‌بندی به آموزه‌های دینی، مرتکب جرم می‌شوند. در تروریسم دینی، مرتکبان مانند اعضای گروه تروریستیِ داعش، بدون تعامل و گفتگو، بر تفکرات مذهبی خود اصرار داشته و با برداشت ناصحیح از ارزش­ها و ایده­های آن مذهب، خود را برتر دانسته و زمینه بروز خشونت و تعصب را فراهم می کنند. در این بستر، ایدئولوژی دینی در پرتو جرم‌شناسی دینی با روش توصیفی، تحلیلی بحث قرار می‌گیرد. بر اساس یافته­های جرم­شناسی نظری، مرتکبان تروریست با فنون خنثی­سازی، موانع درونیِ ارتکاب جرم را از بین می­برند، تحت تأثیر احساسات و افکار منفیِ دینی قرار می­گیرند و بدون ترس از کیفر و عدم درک از قُبح عمل، مرتکب رفتار تروریستی می­شوند. بر این اساس، تلاش می­شود تا با الگوی جرم­شناسی کابردی و از گذر آموزه­های دینی، پیشگیری دینی و اخلاقی و افراط­زُدایی از مرتکبان تروریست تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminological approach to the religious terrorism

نویسندگان [English]

 • farhad shahideh 1
 • jafar koosha 2
1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Mashhad Branch.
2 Member of Faculty of Law, Shahid Beheshti University. Tehran. Iran
چکیده [English]

Criminological approach to the religious terrorism
Religion has conflict functions as two sides of a coin in the field of terrorism. Accordingly, the relationship of religion and terrorist crime is very complicated. on one hand, islamic teachings of islam reject any violent behavior following the creation of peace and security in society and on the other hand, abuse of religion can lead to religious terrorism. The relationship between ideology and crime is among the topics that are not addressed in criminology. The ideology, however, leads to the heinous crimes and the most heinous crimes, including terrorism. Although different ideologies may cause crime, religious ideology is one of the most important issues that individuals commit to committing crimes with a commitment to religious teachings. in this context, religious ideology is discussed in the light of religious criminology. In this situation, criminology can enter to the prevention of religious terrorism with the etiology and appropriate approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

 • religion
 • prevention
 • ideology
 • terrorist crimes
 • violence
 • اسماعیلی، مهدی(1391)، «تروریسم از منظر اختلالات روانشناختی»، فصلنامه حقوق پزشکی، ش20.
 • بابایی، محمدعلی(1398)، جرم­شناسی بالینی، چ3، تهران: نشر میزان.
 • بکر، لارنس سی(1389)، مجموعه مقالات فلسفه اخلاق، ترجمه گروهی از مترجمان، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی9.
 • نیگل، تامس و دیگران(1392)، دانشنامه فلسفه اخلاق، ترجمه انشالله رحمتی، تهران: انتشارات سوفیا.
 • حاجی ده آبادی، محمدعلی(1397)، جامعه­شناسی جنایی، چ5، قم: پژوهشگاه بین­المللی المصطفی`.
 • عبدالله خانی، علی(1386)، تروریسم­شناسی، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر.
 • قماشی، سعید و همکاران(1399)، «کاوشی در پاسخ به تروریسم دینی و ارائه الگوی نوین مقابله»، پژوهشنامه حقوق کیفری، ش1، پیاپی 21.
 • گرشاسبی، رضا و علی کریمی مله(1397)، «کودکان داعش: از درون‌فکنی ایستار تکفیری تا برون‌فکنی رفتار تسخیری»، پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، دوره 8، ش1.
 • نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین(1390)، مباحثی در علوم جنایی، به کوشش شهرام ابراهیمی، ویراست ششم.
 • نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین و حسین غلامی(1385)، «آسیب­شناسی آموزش و پژوهش جرم­شناسی در ایران»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، ش20.
 • وایت، راب و هینز، فیونا(1392)، جرم و جرم‌شناسی، ترجمه علی سلیمی، چ5، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • ورعی، جواد(1382)، «مبانی فقهی عملیات شهادت طلبانه»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش27.
 • Agnew, R, General Strain Theory and Terrorism, In The Handbook of the Criminology of Terrorism, Edited by Charles F. Wellford, University of Maryland, College Park, Whily Blackwell, 2017.
 • Agnew, R. A general strain theory of terrorism. Theoretical Criminology, 14(2), 2010.
 • Borum, Randy, The Etiology of Radicalization, In The Handbook of the Criminology of Terrorism, Edited by Charles F. Wellford, University of Maryland, College Park, Whily Blackwell, 2017.
 • Channel Duty Guidance: Protecting vulnerable people from being drawn into terrorism, Statutory guidance for Channel panel members and partners of local panels, 2018.
 • Clarke, L, Worst cases: Terror and catastrophe in the popular imagination. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2006.
 • Communities and Local Government Select Committee, ‘Preventing Violent Extremism: Sixth Report of Session 2009-10’(HMSO 2010)
 • Doosje, B & Others, Determinants of radicalization of Islamic youth in the Netherlands: Personal uncertainty, perceived injustice, and perceived group threat. Journal of Social Issues, 69(3), 2013.
 • Drake, C. J. M, The role of ideology in terrorists’ target selection, Terrorism and Political Violence, 10(2), 1998.
 • Driver, J, Ethics: The Fundamentals, Blackwell, Oxford, 2007.
 • Freilich, J. D., & LaFree, G(2015) Criminology theory and terrorism, Terrorism and Political Violence, 27, 2015.
 • Gottfredson, M. & Hirschi, T, The true value of Lambda would appear to be zero: An essay on career criminals, criminal careers, selective incapacitation, cohort studies, and related topics, Criminology 24(2), 1986.
 • Horgan, J & Kurt B, Rehabilitating the terrorists? Challenges in assessing the effectiveness of deradicalization programs, Terrorism and Political Violence 22, 2010.
 • Joosse, P, environmentalism, and eco‐terror: Leaderless resistance and media coverage of the Earth Liberation Front. Crime Media Culture, 8, 2012.
 • Joosse, P, Leaderless resistance and ideological inclusion: The case of the earth liberation front. Terrorism and Political Violence, 19, 2007, p. 357.
 • LaFree, G., & Ackerman, G. The empirical study of terrorism: Social and legal research. Annual Review of Law and Social Science, 5, 2009.
 • Mason, G., Maher, J., McCulloch, J., Pickering, S., Wickes, R., & McKay, C, Policing Hate Crime: Understanding Communities and Prejudice. UK: Routledge, 2017.
 • Sykes, G. M., & Matza, D, Techniques of neutralization: A theory of delinquency. American Sociological Review, 22(6), 1957.
 • Veldhuis, T & Staun, J, Islamist radicalisation: A root cause model, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 2009.
 • https://www.irna.ir/news/84325923
 • https://www.statista.com/topics/3412/islamic-state-isis/.
 • https://www.theguardian.com/world/2015/aug/31/isis-mastermind-15-suicide-bombers-baghdad-islamic-state