اعتبارسنجی فقهی، حقوقی ورود غیرتاجر در قانون ورشکستگی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فقه و حقوق خصوصی دانشگاه میبد؛ طلبه سطح 4حوزه علمیه جامعه النور شیراز/ مدرس حوزه و دانشگاه علوم قرآن شیراز

2 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه میبد

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه میبد

4 دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه میبد

10.22034/fvh.2021.11344.1401

چکیده

عموم شمول قانون ورشکستگی در نظام حقوقی فعلی ایران، نسبت به مدیون غیر تاجر، سبب ایجاد خلأهای قانونی در حمایت از طلبکار و بدهکار گردیده و عدم هم‌سویی این قانون با قانون افلاس و اعسار، سبب عدم تبعیت قوانین حقوقی در مسئله ورشکستگی از فقه شده است.تبیین وجوه ترجیجی قانون افلاس از جمله اعتبار ­بخشی عمومی به بدهکار، رعایت اصل تساوی بین بدهکاران، پیشگیری از فرار از دین و وضع قوانین متناسب با مبانی فقهی و حقوق اسلامی سبب اتساع و ارتقاء روابط تجاری شده و نظام اقتصادی و تجاری را توسعه خواهد داد. از سوی دیگر با تصویب قانون محکومیت ­های مالی 1394 تفکیک بین قانون اعسار و افلاس و قانون ورشکستگی ایجاد گردید که هر چند با هدف شفاف‌سازی قانون تجاری این امرصورت گرفت، لیکن در مقام اجرا با مشکلاتی از جمله ازدیاد دعاوی اعسار و اخلال در نظام اقتصادی مواجه شد، ازاین‌رو، در پژوهش حاضر احیای قانون افلاس در نظام ورشکستگی ایران از جهت شمول و عمومیت آن نسبت به تاجر و غیر تاجر دارای اولویت بوده و مانع اخلال در سیستم تجاری و نظم اقتصادی جامعه شده و حمایت از بدهکار تاجر و غیرتاجر را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential-Legal Validation of Non-Entry in Iran's Bankruptcy Law

نویسندگان [English]

 • somayeh ahangaran 1
 • Hamid Rustaei Sadr Abadi 2
 • nasr jafare 3
 • ardavan arjang 4
1 Ph.D. student of jurisprudence and private law of Meibod University; 4th level student of Shiraz Al-Noor community seminary/ teacher of the seminary and Shiraz Qur'anic Sciences University
2 Assistant Professor of Jurisprudence and Law Department of Meibod University
3 Assistant Professor of the Law Department of Meybod University
4 Associate Professor of Jurisprudence and Law Department of Meibod University
چکیده [English]

Generally, the inclusion of bankruptcy law in Iran's current legal system toward non-merchant debtors has created legal gaps in support of creditors and debtors.Explaining the promotional aspects of aflas law such as public credit to debtors, observing the principle of equality between debtors, Explaining the promotional aspects of aflas law such as public credit to debtors, observing the principle of equality between debtors, preventing the escape of religion and enacting laws in accordance with the principles of jurisprudence and Islamic law will lead to the diligment and promotion of business relations and will develop the economic and commercial system. On the other hand, with the passage of the Financial Convictions Act 1394, a separation was created between the Law of Ahsar and Afras and the Bankruptcy Act.Although this was done with the aim of clarifying the commercial law, but in the executive office, it encountered problems such as the increase of lawsuits and disruption of the economic system, therefore, in the present study, the restoration of the Law of Aflas in the bankruptcy system of Iran due to its inclusion and generality towards the trader and non-trader has priority and prevents disruption of the commercial system and economic order of the society and supporting the debtor and non-merchant. will bring.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bankruptcy law
 • creditor
 • merchant
 • non-merchant
 • ابن قدامه مقدسی، موفق الدین عبدالله(بی‌تا)، بن احمد، المغنی، بیروت: دارالاحیاء.
 • ابن منظور، محمد بن مکرم بن على(۱۴۱۴)، لسان العرب، بیروت: دار صاد.
 • اسکینی، ربیعا(1394)، حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران: انتشارات سمت.
 • ـــــــــــــــ(۱۳۸۳)، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران: سمت.
 • افتخاری، جواد(۱۳۷۹)، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران: ققنوس.
 • باریکلو، علی رضا(۱۳۸۲)، اقرار تاجر ورشکسته، اندیشه های حقوقی، شماره۳، سال اول.
 • بحرانی، یوسف بن احمدبن ابراهیم(۱۳۱۷ ه.ق)، الحدائق الناظره، تهران: نشر ایران.
 • پزشکی، علی(۱۳۸۰)، نگرشی بر نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی، تهران: انتشارات ترفند.
 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر(۱۳۸۱)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش.
 • حائری شاهباغ، سیدعلی(۱۳۷۶)، شرح قانون مدنی، تهران: گنج دانش.
 • حسنی، حسن( 1380)، حقوق تجارت، تهران: نشر میزان.
 • حسینی عاملی، سید محمدجواد(بی‌تا)، مفتاح الکرامه، قم: موسسه آل البیتD.
 • حلی، جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر(۱۴۰۲)، مجمع الفائده و البرهان، قم: نشر اسلامی.
 • خمینی، سید روح‌الله(۱۳۷۵)، تحریر الوسیله، ترجمه یعلی اسلامی، قم: دفترانتشاراتاسلامی.
 • درویش خادم، بهرام(۱۳۷۰)، معامله به قصد فرار از دین، تهران: انتشارات کیهان.
 • دهخدا، علی اکبر(۱۳۷۷)، لغت نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • رهگشا، امیر حسین(۱۳۸۱)، نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی، تهران: انتشارات مجد.
 • ستوده تهرانی، حسن(۱۳۸۴)، حقوق تجارت، تهران: انتشارات دادگستر.
 • شوکانی، محمدبن علی محمد(۱۹۷۳م)، نیل الاوطار من احادیث سید الاخیار شرح منتفی الاخبار، دارالجیل.
 • صدرزاده­ افشار، سید­محسن(۱۳۷۶)، آیین­دادرسی­مدنی­ و ­بازرگانی، تهران: جهاد دانشگاهی.
 • صفایی، حسین(۱۳۹۸)، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران: میزان.
 • صقری، محمد(۱۳۸۶)، حقوق بازرگانی ورشکستگی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 • طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن(۱۳۹۰)، المبسوط، قم: مکتب المرتضویه.
 • عبادی، محمد علی(۱۳۸۹)، حقوق تجارت، تهران: کتابخانه گنج دانش.
 • عسقلانی، ابن حجر(۱۹۶۰)، سبل السلام، مصر: شرکته مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اولاده.
 • عمید، حسن(۱۳۷۹).فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • قلعه جیِ، محمد رواس(1988)، معجم اللغه الفقهاء، لبنان: دارالنفائس.
 • کاتبی، حسینقلی(۱۳۸۵)، حقوق تجارت، تهران: گنج دانش.
 • کرکی، علی بن حسین(۱۴۱۴)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، موسسه آل بیتD.
 • کنعانی، محمدطاهر(۱۳۹۱)، حقوق تجارت نوین، تهران: انتشارات جنگل.
 • محمدی، جلیل(1386)، حقوق بازرگانی، تهران: انتشارات فروزش.
 • مقدس اردبیلی، احمد(بی‌تا)، زبدة البیان فی احکام القرآن، تصحیح محمد باقر بهبودی، قم: مکتبة المرتضویه.
 • نجفی جواهری، محمدبن حسن(۱۳۹۴)، جواهر الکلام، قم: دار الکتب الاسلامیه.
 • یحیی ابن سعید هذلی، نجیب الدین( 1405)، الجامع للشرایع، قم: مؤسسة سید الشهداءG- العلمیة.
 • Black, Compbell Henry.(1995). Black’s Law Dictionary. New york: West Publishing CompanyBlack’s Law Dictionary. New york:

West Publishing Company. Blackwell, Amy.(2008). Essential Law Dictionary London: Sphinx publications. Ellis, Susan.(2006). Webster’s New World Law Dictionary. New york: Wiley Publishing Incorporations.-Lehman, Jeffrey & Phelps,