قرائت جرم‌شناختی از مفهوم فاصله‌گذاری اجتماعی در دوران پاندمی کووید 19

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/fvh.2021.11524.1419

چکیده

شیوع کووید 19 از سال 2019 تاکنون، موجب تغییر سبک زندگی افراد شده است. در این دوره، افراد از یک‌سو، از طریق توجه به رهنمودهایی همچون فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه به دنبال پیشگیری از ابتلا به بیماری هستند و از سوی دیگر، با اتخاذ شیوه‌هایی چون پوشیدن ماسک، شستشوی مرتب دست‌ها، استفاده از مواد ضدعفونی‌کننده همچون الکل و... درصدد اتخاذ سبک زندگی سلامت‌محور هستند. با توجه به تغییرات سریع زندگی اجتماعی در دوره کرونا ویروس، در عملْ افراد زندگی جدیدی را در این دوره تجربه می‌کنند. با وجود آنکه فاصله‌گذاری اجتماعی به مثابه تئاتر اجتماعی، ابزار اصلی تنظیم روابط میان‌فردی است که نحوه ارتباط افراد با یکدیگر را مشخص می‌کند، اما در دوره پاندمی، تأکید بر الگوی پزشکی فاصله‌گذاری اجتماعی موجب سردرگمی افراد شده است. در این دوره، تغییرات سریع زندگی اجتماعی، نه تنها تعادل اجتماعی در روابط میان‌فردی را از بین برده، بلکه الگوهای مجرمانه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ازاین‌رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر، تحلیل پیامدهای جرم‌شناختی تغییرات اجتماعیِ ناشی از فاصله‌گذاری اجتماعی در عصر پاندمی در پرتو استفاده از روش توصیفی، تحلیلی است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، تعارض کرونا ویروس با اشکال مرسوم زندگی اجتماعی و الگوهای تکرارشونده فعالیت‌های انسانی، موجب فروپاشی الگوهای متعارف زندگی اجتماعی شده و ساختارهای نامتوازن را در این حوزه به وجود آورده است. در این بستر، شهروندان به دلیل سردرگمی ناشی از الگوهای رفتاری نوپدیدْ احساس تنهایی، ترس، نارضایتی، ناامیدی و خشمِ ناشی از شرایط جدید را تجربه می‌کنند و متأثر از الگوهای تعامل‌محورِ جدیدْ مرتکب رفتارهایی چون خودکشی، خشونت خانگی و جرایم اقتصادی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Criminological Reading of the Concept of Social Distancing in the Age of COVID 19 Pndemic

نویسنده [English]

 • hamid reza danesh nari
Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The outbreak of Covid 19 since 2019 has posed many challenges to the world. During this period, people, on the one hand, seek to prevent disease by following guidelines such as social distancing and quarantine, and on the other hand, by adopting methods such as wearing masks, washing hands regularly, and using disinfectants such as alcohol. .. are looking to adopt a health-oriented lifestyle. Due to the rapid changes in social life during the coronavirus period, in practice, people experience a new life in this period. Although social distancing as a social theater is the main tool for regulating interpersonal relationships that determines how people relate to each other, in the pandemic period, the emphasis on the medical model of social distancing has confused people. During this period, rapid changes in social life not only destroyed the social balance in interpersonal relationships, but also affected criminal patterns. According to the findings of this study, the corona virus conflict with conventional forms of social life and repetitive patterns of human activities, has caused the collapse of normal patterns of social life and has created unbalanced structures in this area. In this context, citizens experience feelings of loneliness, fear, dissatisfaction, frustration, and anger from new situations due to the confusion caused by emerging patterns of behavior, and are influenced by new patterns of interaction to commit behaviors such as suicide, domestic violence, and economic crime.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Covid 19
 • Social Distance
 • Social Theater
 • Lifestyle
 • پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات(1399)، مطالعۀ کشوری دیدگاه شهروندان در خصوص کرونا- موج اول، گروه افکارسنجی و مطالعات افکار عمومی دفتر طرح‌های ملی، تهران.
 • تاج‌بخش، غلامرضا(1399)، واکاوی سبک نوین زندگی عصر پسا کرونا، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، ش35.
 • توکلی، احمد، کتایون وحدت و محسن کشاورز(1398)، کرونا ویروس جدید 2019: بیماری عفونی نوظهور در قرن 21، دو ماهنامه طب جنوب، س22، ش6.
 • جباران، رباب(1395)، مفهوم‌شناسی سبک زندگی انسان منتظر، فصلنامه علمی- پژوهشی فرهنگ پژوهش، ش28.
 • حاجیانی، ابراهیم(1399)، بیش‌پزشکی شدن جامعه در دورۀ پساکرونا. در: کرونا و جامعه ایران، به کوشش محمد ساگی، داریوش مطلبی، اسماعیل قلی‌پور، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران.
 • رستگار یدکی، منیژه و همکاران(1394)، سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در رابطین سلامت شهر مشهد، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، س3، ش3.
 • شمسی شهرآبادی، محمود(1399)، گزارشی در مورد کرونا ویروس‌ها و مروری بر اطلاعات جدید در تعریف و مشخصات ویروس عامل کووید 19، نشریه فرهنگ و ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی، س4، ش1.
 • شهرداری تهران(1399)، نظرسنجی از مردم تهران درباره اپیدمی کرونا، موج سوم، ایسپا.
 • طاهری، سارا(1399)، مروری بر بیماری کرونا ویروس(کووید 19) و آن‌چه درباره آن شناخته شده است، مجله تصویر سلامت، دوره یازدهم، ش1
 • طاهری‌نیا، مسعود و علی حسنوند(1399)، پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کووید-19 بر اقتصاد ایران؛ با تأکید بر اشتغال، فصلنامۀ مدیریت پرستاری، دورۀ 9، ش3.
 • علیزاده‌فرد، سوسن و مجید صفاری‌نیا(1398)، پیش‌بینی سلامت روان براساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا، نشریه پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، ش36.
 • فاضلی، محمد(1399)، پیمایش ابعاد اجتماعی بحران کرونا در ایران.
 • فراهتی، مهرزاد(1399)، پیامدهای روان‌شناختی شیوع ویروس کرونا در جامعه، فصلنامه علمی، تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی، ش2، ویژه‌نامۀ پیامدهای شیوع ویروس کرونا- کووید 19.
 • فیلیپ، آدام(1385)، جامعه‌شناسی بیماری و پزشکی، ترجمه لورنس‌ـ‌دنیا کتبی، تهران: نشر نی.
 • قاضی‌طباطبایی، محمود و همکاران(1386)، پزشکی شدن به مثابه بازی: تحلیلی بر برساخت اجتماعی مسائل انسانی، پژوهشنامه علوم انسانی، ش53.
 • گافمن، اروینگ(1386)، داغ ننگ، ترجمه مسعود کیانپور، تهران: نشر مرک.
 • میرزایی، حسین و جبار رحمانی(1399)، نگاهی به هشتگ درخانه می‌مانیم؛ شکاف میان درک مردم و ستاد بحران در یک شعار کلیدی، در: جستارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران ویروس کرونا در ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • Brooks, Samantha K, Rebecca K Webster Louise E Smith, Lisa Woodland, Simon Wessely, Neil Greenberg, Gideon James Rubin, The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Published Online February 26, 2020.
 • Campbell A, Gillett G, Jones G. Medical ethics: the healing ethos. UK: Oxford University Press, 2001.
 • Chakraborty, I. and P. Maity, COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention. Science of the Total Environment 728, 2020.
 • Dong, Lu and Jennifer Bouey, Public Mental Health Crisis during COVID-19 Pandemic, China. Emerging Infectious Diseases. Volume 26, 2020.
 • Durkheim E Le Suicide. Alcan, Paris, 1987.
 • Beyond the pandemic how COVID-19 will shape the serious and organized crime landscape in the EU. 2020.
 • Fakari FR and M. Simbar, Coronavirus Pandemic and Worries during Pregnancy; a Letter to Editor. Archives of Academic Emergency Medicine. 8(1):21. 2020.
 • Goffman, E. Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings. New York: The Free Press, 1963.
 • Goffman, E. Forms of Talk. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1981.
 • Goffman, E. Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior. New York: Anchor Books, 1967.
 • Goffman, E. Relations in Public: Microstudies of the Public Order. New York: Basic Books, 1971.
 • Goffman, E. Strategic Interaction. Philadelphia: University of Pennsylvania, 1969.
 • Goffman, E. The Interaction Order. American Sociological Review, 48(1), 1983.
 • Grierson, J. Alarm over five suicides in six days at prisons in England and Wales. The Guardian, 28 May. Available at: theguardian.com/ society/2020/may/28/alarm-over-five-suicidesin- six-days-at-prisons-in-england-and-wales(accessed 17 June 2020).
 • Haddad, Sara, Paul McClure, Jasmin Buttar, Bassam Sebti, Srimathi Sridhar and Christine Montgomery contributed to this project .2020 in Review: The impact of COVID-19 in 12 charts the World Bank Group’s Response to the COVID-19(coronavirus) Pandemic. 2020.
 • Menon V and Padhy SK, Ethical dilemmas faced by health care workers during COVID- 19 pandemic: Issues, implications and suggestions. 2020.
 • Neal, W., “Germany’s Million Mask Scam Foiled as Organized Crime Goes Online”, Organized Crime and Corruption Reporting Project, 16 April 2020.
 • Parkinson, D. Investigating the increase in domestic violence post disaster: An Australian case study. Journal of Interpersonal Violence, Volume 34,
 • Paskov, M., and C. Dewilde, Income inequality and solidarity in Europe. Research in Social Stratification, 30(4), 2012.
 • Reger MA, IH Stanley and TE Joiner. Suicide mortality and coronavirus disease 2019—a perfect storm? JAMA Psychiatry. 2020.
 • Schoch-Spana, Monica, COVID-19’s Psychosocial Impacts The pandemic is putting enormous stress on all of us but especially on health care workers and other specific groups. Scientific American. March 20. 2020.
 • Strong, P. Epidemic psychology: a model. Sociology of Health & Illness, 12(3), 1990.
 • Tiffany, K. The dos and don’ts of ‘social distancing’. The Atlantic, 2020.
 • Tsahuridu, Eva, An Exploration of Factors Affecting Work Anomia, Journal of Business Ethics, vol. 99, issue 2, 2011.
 • wilder-Smith, A. and D. O. Freedman, Isolation, quarantine, social distancing and community containment: Pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus(2019-nCoV) outbreak. Journal of Travel Medicine, 27(2). 2020.

Wu, Zunyou and Jennifer M. McGoogan, Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019(COVID-19) Outbreak in China, American Medical Association, 323(13), 2020