دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، پاییز و زمستان 1395